Miljöregler småbåtshamn

Fritidsbåtar kan innebära en stor belastning på havsmiljön om de inte hanteras på rätt sätt. På den här sidan hittar du råd och tips för båtägare. Du får också information om vilka krav som ställs på fritidsbåtshamnar för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Fritidsbåtshamnar

Tillsyn

Fritidsbåtshamnar är en miljöfarlig verksamhet och Miljöenheten gör återkommande tillsynsbesök på fritidsbåtshamnar. Vid besöken kontrollerar vi hamnens miljöpåverkan samt att den följer lagen.

Lagkrav på spolplatta

Fritidsbåtshamnar ska ha en spolplatta ansluten till en reningsanläggning, eller ha ett avtal med närliggande hamn som har en anläggning. Detta för att hindra att giftiga ämnen hamnar i mark och vatten. Giftiga flagor från gamla färglager kan exempelvis följa med spolvattnet.

Spolplattan är en anmälningspliktig verksamhet. Kontakta alltid miljöenheten innan du bygger en spolplatta för att diskutera hur den kan utformas. Miljöenheten skriver därefter ett beslut om vilka åtgärder som behövs och andra villkor för driften. Fritidsbåtshamnen är ansvarig för hur anläggningen är utformad och hur den sköts. Spolplattan kan också kräva bygglov, då ska du kontakta bygglovsenheten.

Så utformar du spolplattan

En spolplatta ska ha en hård yta av betong eller annat beständigt, slätt material med avrinning mot en gallerförsedd uppsamlingsränna. Spolplattan ska vara så stor att allt spillvatten från de båtar som spolas av hamnar på plattan. Spolplattan ska ha en slamavskiljare och finfilter för att fånga upp mindre partiklar. Hur stor slamavskiljaren ska vara avgörs av förväntat vattenflöde. Spolplattan ska vara försedd med en reningsanläggning. Efter sista reningssteget ska det finnas en provtagningsbrunn.

Krav på egenkontroll

Alla fritidsbåtshamnar med tvättanläggning behöver ha skriftliga rutiner för skötsel och underhåll av tvättanläggningen. Du behöver dokumentera alla kontroller och åtgärder och visa dem för miljöenheten. Du kan exempelvis dokumentera:

 • Antal tvättade båtar
 • Förbrukning av vatten
 • Förbrukning av kemikalier
 • Datum för tömning av slamavskiljare och filterbyte
 • Uppkomna mängder farligt avfall
 • Analysrapporter (resultatet från provtagningen av spillvattnet från tvättanläggningen)

Fritidsbåtshamnar/bryggor behöver ha en egenkontroll med utsedd miljöansvarig, som i sin tur ska informera båtplatsinnehavare om verksamhetens miljörisker och om hur dessa ska förebyggas och kontrolleras. Läs mer om egenkontroll och om verksamhetens miljörisker i Informationsbroschyen Fritidsbåtshamnar -Vägen mot en giftfri miljö (pdf, öppnas i nytt fönster)

Regler och tips till dig som är båtägare

Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också en hel del fler saker du som båtägare kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Under sommaren när båten är i sjön

Så håller du havstulpanerna borta utan giftig båtbottenfärg

Här kommer några tips! Välj en metod som passar dig och din båt.

 • Lyft båten och spola av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas. På sidan om båtmiljö (www.batmiljo.se) finns karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar.
 • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
 • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
 • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
 • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem. Låt sötvattnet ta kål på påväxten från havet.
 • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt och om man vill jobba lite extra.
 • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum, om du inte har målat botten med någon färg alls. Passar segelbåt eller motorbåt som är maximalt 42 fot, 4 meter bred och går 2 meter djupt.
 • På sidan om båtmiljö (www.batmiljo.se) finns karta över spolplatser och borsttvättar

Töm båttoaletten på land

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många båtägare tömmer sina båttoaletter i vattnet. Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. Förbudet gäller alla fritidsbåtar som inte är k-märkta.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar, grunda vatten och vikar,  samma vatten som vi badar i på sommaren. Men det är också föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns ofta att köpa på dunk på större bensinstationer, en del säljer även alkylatbensin på pump.

Vårrustning och höstupptagning

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt. Lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats (sök på bottenfärger) . Testa att använda en färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt, även på Västkusten. Testa också att måla mer sällan och att bara måla vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att tulpanerna gärna sätter sig.

Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra, icke-godkända färger, som köpts utomlands. Det kan vara straffbart att använda sig av dessa. Fartygsfärg innehåller högre mängder av koppar och zink som används för fartyg som används i yrkestrafik och körs på djupare vatten.

Det bästa är att välja giftfria metoder för att hålla skrovet rent, till exempel genom att måla med en hård färg utan gift och kombinera med borsttvätt och spolning. Läs mer längre ner om hur du kan hålla havstulpanerna borta.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg, färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier, behöver du alltid tvätta den på en tät spolplatta. Plattan ska vara ansluten till en reningsanläggning. Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla upp havstulpaner och alger, de kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som ett farligt avfall. 

Om båten inte är målad med antifoulingfärg eller färg som innehåller biocider, och du bara ska skölja av den med vanligt vatten, krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service

Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation

På Koön och Marstrandsön finns två miljöstationer för farligt avfall. Exempel på farligt avfall är exempelvis: 

 • oljor
 • glykol
 • spolarvätska
 • lösningsmedel
 • överblivna kemikalier
 • färgburkar
 • färgrester
 • slipdamm
 • förbrukat blästermedel
 • oljeförorenade trasor
 • avfettningsmedel
 • konserverings- och frostskyddsmedel
 • sprayburkar
 • oljefilter
 • elektronikprodukter
 • lysrör och glödlampor
 • slagvatten

Mer information

Informationsbroschyr Båtägare -Tillsammans skapar vi en giftfri miljö (pdf)

  Sidan uppdaterades: