Kvalitets- och utvecklingsarbete

Fritidsgårdsverksamhetens utgångspunkt och inriktningsmål

Fritidsgårdarnas verksamhet utgår från FN:s barnkonvention och ska vara en plats där ungdomarnas erfarenheter, kunskaper och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. De ska också utveckla verktyg för att hantera sina framtida liv. För att leva upp till denna utgångspunkt har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål. 

Inriktningsmål för fritidsgårdarna
Fritidsgårdarnas utgångspunkt är att möta alla ungdomar med respekt. Ungdomarna ska känna trygghet och integritet när de besöker fritidsgårdanra. Målet är att all verksamhet ska tillfredsställa ungdomarnas behov av att: 

  • tillhöra en social struktur
  • ha en egen roll
  • ha en egen identitet
  • uppleva egen utveckling
  • uppleva positiv förväntan
  • uppleva rättvisa
  • uppleva möjlighet att påverka
  • få ta ansvar
  • få uttrycka sig

  

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Varje år genomförs en enkätundersökning bland besökarna på fritidsgården för att kunna mäta kvalitén i verksamheten samt för att se i vilken mån brukarnas sociala behov har blivit uppfyllda. Svaren utgör underlaget för verksamhetsplanen och för det fortsatta utvecklingsarbetet.

  Sidan uppdaterades: