Kvalitéts- och utvecklingsarbete

Fritidsgårdsverksamhetens utgångspunkt och inriktningsmål

Fritidsgårdarnas verksamhet utgår från FN:s barnkonvention. De ska vara en arena där besökarnas egna erfarenheter, kunskaper, och intressen tas tillvara på ett meningsfullt sätt. Besökarna ska också utveckla verktyg för att hantera sina framtida liv. För att leva upp till detta har fritidsgårdarna tagit fram inriktningsmål. 

Inriktningsmål för fritidsgårdarna

Med utgångspunkt i en grundläggande respekt för individen, hennes rätt till trygghet och integritet, är målet att all verksamhet, till såväl form som innehåll, skall tillfredsställa målgruppens behov av:

Att tillhöra en social struktur
Med ”social struktur” avses här en avgränsad gemenskap med tydliga inbördes relationer, tydliga rutiner och gemensamma normer. Känslan av tillhörighet är bland annat kopplad till upplevelsen av att finnas i ett sammanhang, att vara behövd, att känna att andra är beroende av ens närvaro.

Att ha en egen roll
Med ”roll” avses här upplevelsen av att ha en erkänd position som går utöver den rena personligheten. Alla vill vara ”någon”, både i kraft av sin personlighet och i kraft av en position. Fritidsgårdens uppgift är att stödja ungdomarna med att hitta en konstruktiv roll.

Att ha en egen identitet
Med ”egen identitet” avses här upplevelsen av en, av omvärlden accepterad, individualitet.

Att uppleva egen utveckling
Med ”egen utveckling” avses här upplevelsen av att jag idag klarar och kan åstadkomma saker jag inte klarade igår.

Att uppleva positiv förväntan
Med ”positiv förväntan” avses här att vi styrs i vårt agerande i hög grad av det vi upplever att andra förväntar sig av oss. Alla har rätt att uppleva att de man möter väntar sig något, i deras ögon, gott av en. Upplever jag det kommer jag också att göra gott.

Att uppleva rättvisa
Med ”uppleva rättvisa” avses här upplevelsen av att bemötande och resursfördelning sker på saklig grund och inte utifrån person eller grupptillhörighet. Att uppleva att varken man själv eller andra blir diskriminerade på grund av kön, etnisk bakgrund eller andra orsaker.

Att uppleva möjlighet att påverka
Med ”påverka” avses här upplevelsen av att faktiskt kunna förändra sina villkor och sin omgivning nu och inför framtiden.

Att få ta ansvar
Med ”få ta ansvar” avses här att besökarna upplever sig ha mandat, möjlighet och förtroende att fatta beslut kring angelägna frågor och att de ser effekterna av sina beslut.

Att få uttrycka sig
Med ”få uttrycka sig” avses här att besökarna upplever sig ha möjlighet att verbalt formulera eller på annat sätt gestalta sina tankar, känslor och åsikter.

 

Kvalitéts- och utvecklingsarbete

Varje år genomförs en enkätundersökning bland besökarna på fritidsgården för att kunna mäta kvalitén i verksamheten samt för att se i vilken mån brukarnas sociala behov har blivit uppfyllda. Svaren utgör underlaget för verksamhetsplanen och för det fortsatta utvecklingsarbetet.

  Sidan uppdaterades: