Invandring och integration

Sverige tar av medmänskliga skäl emot många asylsökande. Enligt lag måste Sveriges kommuner ordna bostäder åt nyanlända. Här hittar du information om vad kommunen gör, vad du kan göra för att hjälpa till samt stöd för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

Vi behöver hjälpas åt

Staten anvisar hur många personer varje kommun ska ta emot, beräknat utifrån folkmängd, tidigare mottagande och arbetsmarknad. 
På grund av den svåra bostadsmarknaden i kommunen med långa köer kan bara en mindre del av mottagandet ske på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen har fått ett visst antal mottagande i uppdrag av staten. I avvaktan på den nyproduktion som kommer att ske de närmaste åren finns behov av att hitta lösningar för att uppfylla uppdraget.


Ekonomi

Kommunen får bidrag från staten för de kostnader som uppstår i samband med mottagande av nyanlända. Med nyanlända avses personer som kommit till Sverige som flyktingar men nu har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Ersättningen är en schablonersättning per individ som betalas ut under de första två åren. Den ska i första hand täcka kommunens direkta kostnader för mottagandet, till exempel SFI, samhällsorientering och personalkostnader. När det gäller kostnader för boende finns ingen generell statlig ersättning till kommunen. Den enskilde ansvarar själv för att hyran betalas och har möjlighet att ansöka om bostadstillägg som komplettering till etableringsersättningen.

  Sidan uppdaterades: