Förteckning

Får du ett nytt uppdrag som förvaltare eller god man ska du lämna en förteckning om det tidigare inte funnits en sådan.

Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast 2 månader efter det att tingsrätten fattat beslut om att anordna en god man eller förvaltare.


Detta ska förteckningen innehålla

I förteckningen anges de tillgångar och skulder som huvudmannen hade förordnandedagen. Med förordnandedag menas den dag som tingsrätten beslutade i frågan. Därför är det lämpligt att kontakta huvudmannens bank och begära saldobesked på den dagen. Dessa saldobesked ska bifogas förteckningen när den sedan lämnas in till överförmyndarnämnden.

Förutom tillgångarna ska även eventuella skulder anges i förteckningen, i början kan det vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens eventuella skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man känner till för att senare komplettera med eventuellt tillkommande skulder via en tilläggsförteckning.

Här kan du skriva ut en förteckningsblankett:

Förteckning över tillgångar (pdf-fil, 228 kbyte)

Viktigt att tänka på när du upprättar en förteckning 

  • Banktillgodohavande ska anges per förordnandedagen, eventuell upplupen ränta ska inte tas med. Räntan kommer in som en inkomst vid årsskiftet.
  • Skulder i form av ”hushållsskulder” ska inte tas med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
  • Skulder och tillgångar ska styrkas med verifikat från exempelvis bank eller kreditgivare.
  • Glöm inte att skriva under blanketten.
  Sidan uppdaterades: