Sluträkning

När ett godmanskap/förvaltarskap upphör eller när det sker ett byte av god man/förvaltare ska den gode man/ förvaltare som frånträder sitt uppdrag lämna en sluträkning.

Sluträkning lämnas i samma form som årsräkning men avser perioden från senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dess uppdraget upphörde.

Ett uppdrag som god man eller förvaltare upphör om domstol beslutar att huvudmannen (den som har god man/förvaltare) inte längre behöver den hjälp som ett godmanskap/förvaltarskap innebär.

Godmanskapet /förvaltarskapet upphör också om huvudmannen avlider (notera att upphörandet formellt är samma dag som dödsfallet).

Sluträkning ska lämnas senast en månad efter det att uppdraget upphör.


Viktigt att tänka på vid upprättande av sluträkning

  • Var noga med att ange dagen för upphörandet (dödsdag eller dag för entledigande).
  • Begär ut saldobesked från banker och dylikt för dagen som förordnandets upphörande.


Om huvudmannen har avlidit

  • Bifoga dödsfallsintyg (utfärdas av skatteverket).
  • Bifoga namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar redovisningshandlingar som lämnats in under perioden godmans- eller förvaltarskapet varit aktuellt till behörig företrädare för dödsboet.
  • Notera även att god man eller förvaltare inte är behörig att betala räkningar eller företa några andra rättshandlingar efter det att huvudmannen avlidit. För fortsatt förvaltning krävs fullmakt från dödsboet.
  Sidan uppdaterades: