Förmyndare för barn

Tills dess att ett barn har fyllt 18 år ska det finnas någon som fattar beslut om barnets ekonomiska och juridiska angelägenheter. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Som förmyndare ska du se till att ditt barn är tryggt och att barnets intressen tas till vara. Du ska också ta hand om det barnet äger och se till så att det ger en rimlig avkastning.


Fri eller kontrollerad förvaltning?

Huvudregeln är att du som förmyndare fritt förvaltar barnets medel. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är den omyndiges tillgångar och att tillgångarna förvaltas av dig som förmyndare under skadeståndsansvar.

Vissa förvaltningsåtgärder anses dock vara så viktiga att det finns krav på att överförmyndarnämnden ska lämna sitt samtycke. Det gäller:

  • uttag från spärrat konto
  • om barnet ska köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet ska låna eller låna ut pengar
  • om barnet ska bedriva rörelse.


Du som förmyndare har också en skyldighet att anmäla till överförmyndarnämnden om och när barnets tillgångar överstiger 8 basbelopp.

Om det finns särskild anledning att skydda barnets tillgångar kan överförmyndarnämnden besluta om att reglerna kring kontrollerad förvaltning ska gälla även om tillgångarna är av mindre omfattning. Överförmyndarnämnden kan även besluta om andra skärpande föreskrifter för att skydda den omyndiges tillgångar.


God man för barn

I vissa fall kan det vara så att förmyndaren inte kan företräda den omyndige på grund av att de är motparter i ett avtal eller i en rättegång. Det kan vara så att förmyndaren och den omyndige är delägare i samma dödsbo. Förmyndaren kan då inte företräda sig själv och den omyndige eftersom det kan finnas risk för motstridiga intressen. I sådana fall ska överförmyndarnämnden utse en god man som får företräda den omyndige.


Om förmyndarna är oense

Vanligtvis är båda föräldrarna förmyndare till barnet. Förmyndarskapet utövas gemensamt, vilket innebär att ni som förmyndare ska vara överens om vad som ska göras.

Är ni oense om vad som är lämpligast kan ni vända er till överförmyndarnämnden som då kan hjälpa er med att fatta beslut. Det alternativ som överförmyndarnämnden förespråkar blir bindande och beslutet kan inte överklagas.

  Sidan uppdaterades: