Cistern

Om du ska installera en cistern utomhus för att lagra till exempel eldningsolja eller diesel behöver du göra en anmälan. Du behöver också göra vissa regelbundna kontroller av cisternen och när den ska skrotas behöver du skicka in ett skrotningsintyg.

Anmäl innan du installerar

Fyll i och skicka in din anmälan senast 4 veckor innan du ska installera en cistern. Om cisternen ska stå utomhus behöver du inte göra en anmälan.

Anmälan om installation av cistern (pdf, nytt fönster)

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag på din ansökan. Information om taxor och avgifter.

Ett grundkrav för cisterner är att de ska vara invallade men det kan fungera med en dubbelmantlad cistern. Syftet med det extra skyddet är att marken och vattnet inte ska bli förorenade vid en olycka.

Cisternen ska kontrolleras

Installationskontroll

Det är krav på att en installationskontroll ska göras av cisternen och rörledningarna när cisternen installeras. Det gäller cisterner med en volym på:

  • mer än en kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde

Installationskontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över godkända företag.

Återkommande kontroll

Det är krav på att göra återkommande kontroller av cisternens täthet och skick för cisterner med en volym på:

  • mer än 1 kubikmeter utanför vattenskyddsområde
  • mer än 250 liter inom vattenskyddsområde.

Kontrollen ska göras av ett företag som är godkänt (ackrediterat) för att göra sådana kontroller. På Swedacs webbplats (extern länk) finns en lista över ackrediterade företag. Du behöver inte skicka in kontrollrapporten till miljöenheten, men du måste kunna visa upp den för miljöenheten om de frågar.

Hur ofta behöver cisternen kontrolleras?

Återkommande kontroll ska göras med olika intervall beroende på cisternens placering och utformning:

  • 6-12 års intervall utanför vattenskyddsområde
  • 3-6 års intervall inom vattenskyddsområde

Skrotning av cistern

Om du ska skrota din cistern behöver du tömma och rengöra cisternen och rörledningarna.
Om cisternen ska stå kvar ska du dessutom se till att cisternen inte kan återfyllas av misstag. Fyll i och skicka in skrotningsintyg när detta är klart.

Blankett för skrotningsintyg (pdf, nytt fönster)

Vad säger lagen?

Lagstiftningen som handlar om kontroll av cisterner finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot markföroreningar och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Föreskrifterna gäller för cisterner som ska att lagra brandfarlig vätska (flampunkt högre än 55 celsius) eller spillolja.

  Sidan uppdaterades: