Avgifter för förskolan, ped omsorg och fritidshem

Taxan för vad en plats i barnomsorgen kostar gäller för förskolor, fritids och pedagogisk omsorg som till exempel familjedaghem. Barnomsorgsavgiften är fördelad över årets alla 12 månader.

Maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Taxor från och med 1 januari 2018

Antagen av kommunfullmäktige (KF § 45/2010)
Reviderad: (KF § 210/2010)
Reviderad: (KF § 257/2012)
Reviderad: (KF § 224/2015)

TAXANS KONSTRUKTION

Avgiften beräknas i procent på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst per månad.
Vid en gemensam bruttoinkomst understigande 25 % av ett basbelopp/månad, uttas ingen avgift.
Den högsta avgift som tas ut är beräknad på en avgiftsgrundande inkomst.

Den avgiftsgrundande inkomsten styrs av ett index, för närvarande är den högsta avgiftsgrundande
inkomsten 46 080 kronor per månad.
Procentsatsen varierar beroende på hur många av familjens barn som är placerade och i vilka åldrar de är.

Förskolebarn

A. Från ett år och fram till dess barnet är berättigad till allmän förskola

Barn 1      3%, högst 1382 kr/mån
Barn 2     2%, högst 922 kr/mån
Barn 3      1%, högst 461 kr/mån

B. Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och fram till höstterminen det år barnet börjar förskoleklass/skola.
Den allmänna förskolan motsvarar 15 timmar/vecka, gäller under skolans läsårstider och är avgiftsfri.
Avgift debiteras under skollov.

Med omsorgstid utöver allmän förskola
Barn 1      2,375 % högst 1094 kr/mån
Barn 2     1,595 % högst   735 kr/mån
Barn 3     0,794 % högst   366 kr/mån

Skolbarn

Gäller från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass/skola till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.
Gäller för barn i fritidshem
Barn 1      2 % högst 922 kr/månad
Barn 2      1 % högst 461 kr/månad
Barn 3      1 % högst 461 kr/månad
Familjens placerade barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barnet. Det yngsta barnet i familjen räknas alltid som barn ett. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Avgift för barn i åldern 3 - 5 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre år fram till höstterminen i förskoleklass, har barnet rätt
till 15 timmars avgiftsfri allmän förskola per vecka under skolans terminer.
I avgiften för 3 - 5 åringar ingår ett avdrag motsvarande 15 timmar/vecka under terminstid, avdraget är fördelat över årets 12 månader.
Om ditt barn bara har allmän förskola max 15 timmar per vecka och du är arbetssökande eller föräldraledig, behöver du inte betala någon avgift under terminen.
Behöver du barnomsorg under jullov, sportlov, påsklov, sommarlov och/eller höstlov, betalar du en avgift under hela lovet enligt förskolans taxa.

Läs hela taxan som PDF-fil

Inkomstuppgift, PDF-fil

Syskonrabatt

Har du flera barn som behöver barnomsorg kan du få syskonrabatt. Rabatten gäller barn i samma hushåll även om de är biologiska syskon eller inte. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga taxans högsta belopp.


Anmäl alltid ändrad inkomst

När ditt barn får en förskoleplats ska du lämna uppgifter om din inkomst. Detta ska även göras om din inkomst förändras. Om dessa uppgifter inte lämnas, dras barnomsorgsavgiften enligt maxtaxans inkomsttak som för närvarande är 46 080 kronor brutto i sammanlagd inkomst per månad. Den nya avgiften börjar gälla månaden efter att du anmält förändringarna.

  Sidan uppdaterades: