Övriga mätningar

Turistmätningar

För att skapa en långsiktig strategi för turismnäringen och Marstrands utveckling undersöktes 365 tillfälliga sommarbesökarnas upplevelser. Undersökningen genomfördes i intervjuform under 5 dagar vecka 28 åren 2008 och 2009. Intervjuerna genomfördes på färjan till och från Marstrandsön.

Patientsäkerhetsberättelser

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen har flera syften:

Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår. Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

  Sidan uppdaterades: