Taxor och avgifter

Kommunens taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter för insatser enligt LSS

Avgifter för insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Måltider

Korttidsvistelse

 • Barn 0-6 år: 55 kr per dag
 • Barn 7-12 år: 65 kr per dag
 • Ungdomar 13-20 år: 75 kr per dag
 • Personer 21 år och äldre: 92 kr per dag

Korttidstillsyn för skolungdom

 • Frukost: 15 kr
 • Mellanmål: 15 kr
 • Lunch: 35 kr

Daglig verksamhet

 • Lunch: 40 kr

Högsta sammanlagda avgift för måltider

 • Ungdomar 13-20 år: 75 kr per dag
 • Personer 21 år och äldre: 92 kr per dag


Resor

Daglig verksamhet

 • 1-20 resor per månad: 320 kr
 • 21 eller fler resor per månad: 640 kr

Avgifterna för resor till och från daglig verksamhet (linjelagd färdtjänst) motsvarar Västttrafiks avgift för månadskort. 

Bilresa i samband med fritidsaktivitet

Avgift för bilresa i samband med fritidsaktivitet eller liknande är avgiftsfria för barn och ungdomar till och med 20 år.

 • Avgift för vuxna (från 21 år): Motsvarande Västtrafiks enkelbiljett för vuxen. (Debiteras för varje enkelresa.)

Avgifter för färdtjänst, riskfärdtjänst och sjukresor.

Avgifter för insatser enligt SoL

Insatser inom funktionshinderområdet, enligt SoL (Socialtjänstlagen), kan vara avgiftsbelagda. Vissa insatser är avgiftsfria för personer med funktionsnedsättning.

Har du frågor om avgifter är du välkommen att kontakta en handläggare inom Funktionshinderenheten. Se informationen här bredvid. 

Hur mycket du betalar grundas dels på de ramar som staten satt upp, och dels utifrån inlämnade inkomstuppgifter. Se även Avgifter inom Vård och äldreomsorg

  Sidan uppdaterades: