Bidrag till föreningar

I Kungälv finns flera föreningsbidrag och ett stipendium att söka. Nedan ser du vilka bidrag och stipendium som finns och hur du gör för att söka.

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd ska stimulera föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet till att rekrytera aktiva medlemmar.

Detta krävs för att få aktivitetsstöd

 • Föreningen ska vända sig till åldersgruppen 7-20 år och vara av ideell karaktär.
 • Föreningen ska präglas av demokratiska grunder och värderingar.
 • Bidrag utgår till minst 3 och högst 30 personer för varje redovisat mötestillfälle. Mötet ska pågå i minst 1 timme.
 • En och samma person kan inte räknas som aktiv deltagare vid mer än 1 tillfälle per dag.

Så söker du aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget består av två delar, en statlig och en kommunal del:

 • Idrottsföreningar ansöker om den statliga delen via IdrottOnline. Övriga föreningar ansöker via sitt specialförbund.
 • För den kommunala delen av stödet ska alla föreningar registrera närvaro genom APN – Aktivitetskort på nätet.

  Året är indelat i två redovisningsperioder 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
  Bidraget söks 25 augusti och 25 februari.Driftsbidrag

Föreningar med barn och ungdomsverksamhet som äger och driver egna anläggningar eller fastigheter kan få driftsbidrag. Bidraget ska vara ett stöd till föreningens driftskostnader, inte ett stöd till investeringar av olika slag.

Detta krävs för att få driftsbidrag

 • Ansökan ska vara Kungälvs kommun tillhanda senast 2017-10-31. Utbetalning senast 2018-01-31. Ofullständig ansökan kommer att avslås.
 • Bidragsgrundande kostnader är fastighetens/anläggningens driftkostnader.
 • Föreningen ska vara klassifiserad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen ska ha en huvudsaklig inriktning på åldergruppen 7-20 år, vilket innebär att minst 50 procent av föreningens medlemmar är i åldersgruppen 7-20 år.
 •  Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen med ett hyreskontrakt på minst ett år. Endast lokalyta exklusiv för verksamheten är bidragsgrundande.
 • Fastigheten/anläggningen ska var geografiskt placerad i Kungälvs kommun. Föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas i eller på fastigheten/anläggningen (ej kanslilokaler).
 • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller exempelvis bygglov, brandsäkerhet och försäkring.
 • Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om lokalen/anläggningen inte sköts eller används på ett för kommunen godtagbart sätt.


Driftbidrag kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt subventionerade lokaler.

Så söker du driftsbidrag

Ansökningsblankett finns att hämta eller beställa från kommunen. Länk till blankett: Blankett driftbidrag 2017
Vid frågor kontakta idrott o förening, Katarina Vallström på telefon 0303 - 23 84 02 eller skicka epost till :katarina.vallström@kungalv.se
Bidraget söks senast 31 okt.Bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Bidraget kan betalas ut till organisationer inom Kungälvs kommun som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som på ett positivt sätt profilerar och marknadsföra Kungälvs kommun. Det kan vara:

 • nationella/internationella arrangemang
 • arrangemang av klubb- eller distriktskaraktör
 • internationella föreningsutbyten.

Bidraget kan även gå till verksamheter som Kungälvs kommun bedömer som angelägna och som inte går under övriga bidragsbestämmelser. Det kan vara:

 • generell starthjälp vid nybildande av förening
 • spridande av positiv eller betydelsefull information
 • organisation av kampanjer
 • vissa oförutsedda och oplanerade kostnader som av olika anledningar drabbat föreningen.

Du kan också söka denna bidragstyp för:

 • riktade verksamheter mot målgruppen flickor 13-19
 • idrottsskolor under en begränsad tid som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

Så söker du bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Föreningar med kulturverksamhet söker 1 februari varje år via en blankett som finns att hämta eller beställa från kommunen. Du kan också ladda ner ansökan om bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (pdf-fil, 90 kbyte, öppnas i nytt fönster).

Övriga föreningar kan söka när som helst under året. Reklambidrag

Föreningar som utövar en idrott i den högsta nationella serien kan få reklambidrag enligt följande:

A. ETT grundbelopp betalas ut till en idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en lagidrott och som återfinns i den högsta nationella serien samt till övriga jämförbara idrotter där utövandet sker på den högsta nationella nivån.
B. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar som uppfyller punkt A och dessutom har Kungälvs kommuns logotype stort och synligt på tävlingsdräkten.
C. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar som uppfyller punkt A och B och dessutom har klubbnamnet knutet till kommunnamnet Kungälv eller någon av kommunens tätorter.
D. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar i Kungälvs kommun som uppfyller punkt A, B och C och dessutom uppnår medaljplats.

Maximalt kan 4 grundbelopp betalas. Grundbeloppet fastställs för säsong för säsong i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.

Grundbeloppet är 15 000 kronor.

  Sidan uppdaterades: