Bidrag till föreningar

I Kungälv finns flera föreningsbidrag och ett stipendium att söka. Nedan ser du vilka bidrag och stipendium som finns och hur du gör för att söka.

Nu kan föreningar söka integrationsbidrag

Syftet med bidraget är att stimulera ideella föreningar i att arbeta med integrationsfrämjande insatser som får nya och gamla Kungälvsbor att mötas. Föreningslivet är en viktig faktor i arbetet med att integrera asylsökande och nyanlända i samhället.

Syfte

Syftet med bidraget är att stimulera ideella föreningar att arbeta med insatser för integrationen som främjar delaktighet och utvecklar sociala relationer.

Bidraget

Bidraget kan sökas till direkta kostnader för att genomföra aktiviteter med nya och gamla Kungälvsbor. Ansökan ska omfatta aktiviteter inom Kungälvs kommun. Bidraget kan sökas av registrerade ideella föreningar i Kungälvs kommun. Arvode till ledare ges med max. 175 kr/timma. Material, lokalkostnader och transport beviljas som regel inte, men undantag kan göras. Bidraget omfattar inte kläder, skor och personligt material.

Ansökan kan göras fram till årsskiftet

Ansökan ska innehålla följande punkter:
• Syfte och mål med aktiviteten och vad föreningen vill uppnå.
• Målgruppen för aktiviteten, vilka nya och gamla Kungälvs bor ska mötas?
• Beskrivning av hur aktiviteten främjar integration och delaktighet.
• Vilka konkreta insatser aktiviteten innehåller.
• Tidsplan
• Eventuella samarbetspartners
• Hur många pojkar/flickor respektive män/kvinnor som förväntas delta i aktiviteten.
• Budget

Bedömningsgrunder

Kommunen kommer vid bedömningen av inkomna ansökningar prioritera en bred spridning av aktiviteter gällande kön, etnicitet, verksamhet och geografisk spridning. En bedömning sker utifrån nedanstående punkter:

• Hur många deltagare aktiviteten vänder sig till?
• Möjligheten för aktiviteten att integreras i den ordinarie föreningsverksamheten.
• Om aktiviteten medverkar till att nya och gamla Kungälvs bor möts.
• På vilket sätt aktiviteten främjar integration i samhället.

Uppföljning och redovisning

Kommunen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka pågående aktivitet för att få en bild av genomförandet. Redovisning ska lämnas senast 1 månad efter genomfört aktivitet. Den ska innehålla en beskrivning av aktiviteten, vad händer efter aktivitetens slut och en ekonomisk redovisning.

Frågor och övrig information:

Fram till 15/7 och efter den 15/8
Thobias Karlsson 0303 - 23 94 11
Pernilla Backebrant 0303-23 93 42

Ansökan skickas till 

Thobias Karlsson
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

Kan även lämnas till Kundcenter eller e-postas till thobias.karlsson@kungalv.se

 

Lokalt aktivitetsstöd

Lokalt kommunalt aktivitetsstöd ska stimulera föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet till att rekrytera aktiva medlemmar.

Detta krävs för att få aktivitetsstöd

 • Föreningen ska vända sig till åldersgruppen 7-20 år och vara av ideell karaktär.
 • Föreningen ska präglas av demokratiska grunder och värderingar.
 • Bidrag utgår till minst 3 och högst 30 personer för varje redovisat mötestillfälle. Mötet ska pågå i minst 1 timme.
 • En och samma person kan inte räknas som aktiv deltagare vid mer än 1 tillfälle per dag.

Så söker du aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidraget består av två delar, en statlig och en kommunal del:

 • Idrottsföreningar ansöker om den statliga delen via IdrottOnline. Övriga föreningar ansöker via sitt specialförbund.
 • För den kommunala delen av stödet ska alla föreningar registrera närvaro genom APN – Aktivitetskort på nätet.

  Året är indelat i två redovisningsperioder 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
  Bidraget söks 25 augusti och 25 februari.Driftsbidrag

Föreningar med barn och ungdomsverksamhet som äger och driver egna anläggningar eller fastigheter kan få driftsbidrag. Bidraget ska vara ett stöd till föreningens driftskostnader, inte ett stöd till investeringar av olika slag.

Detta krävs för att få driftsbidrag

 • Föreningen ska äga alternativt hyra fastigheten/anläggningen exklusivt för sin verksamhet. Fastigheten/anläggningen skall också vara placerad i Kungälvs kommun.
 • Föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas i eller på fastigheten/anläggningen och bidraget omfattar därför inte kanslilokaler.
 • Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsorganisation vilket innebär att föreningens verksamhet ska ha en huvudsaklig inriktning på i första hand åldersgruppen 7-20 år.
 • Föreningslokaler som byggts med hjälp av ekonomiskt eller annat kommunalt stöd kommer att prövas särskilt och behandlas med stor restriktivitet.


Driftbidrag kan inte sökas för hyreskostnader eller liknande i redan kommunalt subventionerade lokaler.

Så söker du driftsbidrag

Ansökningsblankett finns att hämta eller beställa från kommunen.
Det finns ingen blankett gällande Driftbidrag på hemsidan på grund av arbete/översyn av blanketter. Ny blankett kommer inom kort. Vid frågor kontakta idrott o förening, Katarina Vallström på telefon 0303 - 23 84 02 eller skicka epost till :katarina.vallström@kungalv.se
Bidraget söks senast 31 okt.Bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Bidraget kan betalas ut till organisationer inom Kungälvs kommun som till exempel arrangerar eller står som medarrangör till ett arrangemang som på ett positivt sätt profilerar och marknadsföra Kungälvs kommun. Det kan vara:

 • nationella/internationella arrangemang
 • arrangemang av klubb- eller distriktskaraktör
 • internationella föreningsutbyten.

Bidraget kan även gå till verksamheter som Kungälvs kommun bedömer som angelägna och som inte går under övriga bidragsbestämmelser. Det kan vara:

 • generell starthjälp vid nybildande av förening
 • spridande av positiv eller betydelsefull information
 • organisation av kampanjer
 • vissa oförutsedda och oplanerade kostnader som av olika anledningar drabbat föreningen.

Du kan också söka denna bidragstyp för:

 • riktade verksamheter mot målgruppen flickor 13-19
 • idrottsskolor under en begränsad tid som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

Så söker du bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet

Föreningar med kulturverksamhet söker 1 februari varje år via en blankett som finns att hämta eller beställa från kommunen. Du kan också ladda ner ansökan om bidrag till kultur- och fritidsfrämjande verksamhet (pdf-fil, 90 kbyte, öppnas i nytt fönster).

Övriga föreningar kan söka när som helst under året. Reklambidrag

Föreningar som utövar en idrott i den högsta nationella serien kan få reklambidrag enligt följande:

A. ETT grundbelopp betalas ut till en idrottsförening i Kungälvs kommun som utövar en lagidrott och som återfinns i den högsta nationella serien samt till övriga jämförbara idrotter där utövandet sker på den högsta nationella nivån.
B. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar som uppfyller punkt A och dessutom har Kungälvs kommuns logotype stort och synligt på tävlingsdräkten.
C. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar som uppfyller punkt A och B och dessutom har klubbnamnet knutet till kommunnamnet Kungälv eller någon av kommunens tätorter.
D. Ytterligare ETT grundbelopp betalas ut till föreningar i Kungälvs kommun som uppfyller punkt A, B och C och dessutom uppnår medaljplats.

Maximalt kan 4 grundbelopp betalas. Grundbeloppet fastställs för säsong för säsong i förhållande till ekonomiskt utrymme i kommunens budget.

Grundbeloppet för säsongen 2015 är 15 000 kronor.

  Sidan uppdaterades: