Planer och styrdokument

Kungälvs kommun har en mängd olika styrdokument. Syftet är att genom enhetlighet och struktur skapa tydligare styrning och uppföljning av kommunens verksamhet.

Här hittar du en sammanställning av de mest övergripande styrdokument som finns i Kungälvs kommun. Ordet styrdokument innebär här bland annat program, riktlinjer, regler, reglemente, policies och planer. Gemensamt för dem alla är att de beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla oss i olika frågor.

Dessa styrdokument har dock ingen rättslig status i egentlig mening. De står alltså inte över de lagar och förordningar som beslutats av riksdag och regering.

Styrdokumenten som finns samlade här är beslutade av Kungälvs kommuns politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse eller tjänstemän i förvaltningsledningen.

Men en mängd lagar och förordningar styr också kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

För att göra det enkelt för dig att hitta rätt har vi delat in våra styrande dokument och planer i följande tre kategorier: Avgifter och taxor, För invånare och näringsliv samt Kommunens interna dokument.

Här kan du läsa policy för Kungälvs kommuns författningssamling.

  Sidan uppdaterades: