Detaljplaneprocessen - från idé till spadtag

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin. Planprocessen styrs enligt plan- och bygglagen.

Idé

Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren, en byggherre eller kommunen. Om idén kräver att en ny detaljplan upprättas eller att en befintlig ändras eller upphävs så måste man ansöka om planbesked. 


Planbesked

Planbeskedet ska ge svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Du som ansöker om planbesked ska få ett beslut inom fyra månader från det att din fullständiga ansökan kom in till samhällsbyggnadskontoret.

Ett positivt planbesked bekräftar att ett planarbete kan påbörjas och ska innehålla en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen förväntas att ske, men det innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. 

Avgift

För planbesked tas en avgift ut. Det finns olika nivåer på avgifter, utifrån omfattning och hur komplicerad detaljplanen bedöms vara. Avgiften tas ut oavsett om planbeskedet blir positivt eller negativt.

Enkel åtgärd

Avgift: 8 960 kronor (år 2017) eller tidsersättning.

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

 • Mindre projekt av enklare karaktär
  - Ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter
  - Ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvadratmeter bruttoarea
  - Övriga projekt med en markarea av högst 2 000 kvadratmeter
  - Ändrad markanvändning till något av ovanstående
 • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvänding av samma karaktär.

Medelstor åtgärd

Avgift: 13 440 kronor (år 2017) eller tidsersättning.

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

Avgift: 17 920 kronor (år 2017) eller tidsersättning.

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 • Projekt av större omfattning
  - Bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter.
  - Verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvadratmeter bruttoarea.
  - Öriga projekt omfattande mer än 20 000 kvadratmeter markarea.
  - Ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 • Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Återtagen planansökan

Avgiften baseras på det antal timmar som förvaltningen har arbetat med ärendet, fram till dess att ansökan återtas (år 2017).


Planprogram

Syftet med planprogrammet är att med ett enkelt material bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede. En detaljplan behöver inte föregås av ett program, men det kan krävas om till exempel planläggningen strider mot kommunens översiktsplan. När program upprättas ska det ange utgångspunkter och mål för planen. 

Programsamråd

När programmet är klart ska ett samråd genomföras på samma sätt som senare för själva planen. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en programrapport som kommenterar inkomna synpunkter och planprogrammet ändras eventuellt. Med programmet som underlag arbetas ett förslag till detaljplan fram.


Detaljplan

Samråd

Under samrådsskedet görs de utredningar som krävs och ett konkret och detaljerat planförslag tas fram. Planen ställs sedan ut för samråd där berörda och remissinstanser får en möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet ger ett bättre beslutsunderlag genom att kommunen tar del av intressenternas kunskap och erfarenheter.  Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som kommenterar inkomna synpunkter och planförslaget arbetas om till granskningshandlingar.

Granskning

I det här skedet upprättas en slutgiltig detaljplan utifrån de synpunkter som har kommit in under plansamrådet. Det omarbetade förslaget ställs ut för granskning i minst tre veckor. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt till kommunen senast under granskningstiden. Den som senare vill ha rätt att överklaga måste kunna visa på skriftliga synpunkter som ej har blivit tillgodosedda. Efter att granskningstiden upprättas ett granskningsutlåtande som kommenterar de eventuella synpunkter som har kommit in och planförslaget arbetas om till antagandehandlingar.


Antagande

Efter att kommunen har hanterat inkomna synpunkter under granskningen och eventuellt gjort mindre ändringar så går planen vidare för antagande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, beroende på planens omfattning. Om stora förändringar har gjorts måste planen ställas ut för granskning igen innan den kan antas.

Överklagande

Den antagna planen skickas till Länsstyrelsen som bedömer om de ska överpröva detaljplanen, beslut tas inom tre veckor. 

Om du är missnöjd med kommunens beslut om att anta detaljplanen kan du, under vissa omständigheter, överklaga beslutet hos mark- och  miljödomstolen. Du kan vara sakägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst och senast under samrådet eller granskningen ha framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Du kan överklaga beslutet inom tre veckor, räknat från när kommunen meddelar på sin anslagstavla att planen är antagen. Du skickar ditt överklagande till Kungälvs kommun som sedan skickar det vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut kan i vissa fall sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.

 

Laga kraft

Om planen inte överprövas av Länsstyrelsen och inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras. 


Spadtag

Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

  Sidan uppdaterades: