Samhällsplanering

Vårt samhälle ska vara hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommun utvecklar och planerar för framtiden. Översiktsplanen visar en önskad framtid för hela kommunen. Översiktsplanen ser 15-30 år in i framtiden och visar bland annat var man kan bygga bostäder och industrier, var det är lämpligt att bygga ut kollektivtrafiken och vilka naturområden som bör skyddas. Varje ny mandatperiod prövas översiktsplanen för att se hur aktuell den är.

Detaljplanerna gäller inom ett mindre område inom kommunen och visar exempelvis hur man får bygga.
Alla har möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen och detaljplanerna under den tid då de tas fram.

Om du vill veta mer om hur Kungälvs kommun planerar för framtiden kan du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Kommunen planerar hur mark- och vattenområden ska användas för bland annat bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. Men många fler aktörer är inblandade i planeringen till exempel myndigheter, fastighetsägare, grannar, byggherrar, byggföretag, konsulter och sist men inte minst allmänheten. 


Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision

I översiktsplanen med dess fördjupningar och tillägg tar kommunen ställning till hur mark- och vattenområden ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas.

Mer information om översiktsplanering


Detaljplanen talar om vad som får göras inom ett område

I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras, inom ett geografiskt avgränsat område, mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar. 

Mer information om detaljplanering

 

  Sidan uppdaterades: