Köldmedier - årsrapport, kontroller

Du som är verksamhetsutövare för en kylpumpsutrustning, luftkonditioneringsutrustning eller värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade F-gaser (HFC), ska göra en anmälan till miljöenheten. Dessutom ska du göra kontroller av din utrustning och skicka in kontrollrapporten.

Vad är köldmedier?

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Det är ett samlingsnamn på det medium som finns inne i en oftast sluten kretsprocess som levererar användbar kyla eller värme. Det finns flera olika typer av köldmedier med varierande miljöpåverkan.

Freoner är ett samlingsnamn för en viss grupp ämnen som används som köldmedium. Flera av freonerna bidrar till nedbrytningen av ozonskiktet om de släpps ut. En grupp som kallas CFC har förbjudits och det är förbjudet att fylla på HCFC. Dessa ämnen har ofta ersatts med ämnen ur gruppen HFC. Det är en ämnesgrupp som inte bryter ner ozonet, men vissa ämnen i gruppen är växthusgaser, och påverkar därför klimatet negativt. 


Årlig rapportering till miljöenheten

Om din anläggning innehåller en köldmediegas med en sammanlagd mängd på 10 kilo eller mer måste du varje år rapportera resultatet från läcksökningarna till Miljöenheten, Kungälvs kommun, Stadshuset, 442 81 Kungälv. Rapporteringen ska du göra senast den 31 mars för året som har gått.

Om du inte skickar in en rapport eller om din rapport kommer in för sent kan det innebära att du får betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Vi är vid vissa fall skyldiga att ta ut att ta ut en avgift (miljösanktionsavgift).

Det gäller när du inte:

 • skickat in anmälan av köldmedia: avgift 5000 kronor
 • uppfyllt kraven på register: avgift 2000 kronor
 • utfört kontroller: avgift 5000 kronor
 • lämnat in rapporten för sent: avgift 1000 kronor
 • använt ett certifierat företag för kontrollen: avgift 3000 kronor

Vid upprepad förseelse inom två år får du betala dubbel avgift.

 

Årsrapportering för 2016

Vad ska ingå i årsrapporteringen 2016 enligt svenska F-gasförordningen?

Kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilken intervall finns i EU:s förordning 517/2014. Dessa krav gäller sedan den 1 januari 2015 och uttrycks i koldioxidekvivalenter. Vissa utrustningar har fått nya krav, och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll. Mer information finns under avsnittet Periodisk läcksökning – nya regler från 1 januari 2015.

Vi har ännu inte fått en ny, svensk förordning. I den svenska förordningen (2007/846) som gäller nu regleras kravet på rapportering i 29 §. Där uttrycks kravet i kilo; om det under någon del av året finns 10 kilo köldmedier eller mer i anläggningen som omfattas av läckagekontroll, ska rapportering ske. Det vill säga de utrustningar som omfattas av läckagekontroll enligt EUs förordning, ska rapporteras enligt 29 § i den svenska förordningen. Eftersom mängdgränsen är satt till 10 kilo, så gäller det kravet tills vi fått en ny, svensk förordning. Sammantaget gäller alltså att av de utrustningar som läckagekontrolleras, och om dessa uppgår till 10 kilo totalt vid anläggningen, ska rapportering göras till tillsynsmyndigheten år 2016.

Informationen kommer att uppdateras då en ny, svensk förordning om F-gaser har beslutats, eventuellt redan i början av 2016.

 

Nyinstallation och konvertering

Du ska informera i god tid till miljöenheten innan du:

 • installerar kylutrustning på 10 kilo köldmedier.
 • konverterar en stationär utrustning på 10 kilo eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat

Som verksamhetsutövare är du skyldig att välja ett köldmedium med minsta möjliga effekt på ozonskiktet och jordens klimat.


Periodisk läcksökning - nya regler från den 1 januari 2015

Som ansvarig för anläggningen ska du se till att läcksökning görs av en certifierad kylkontrollant med jämna mellanrum.

Från och med 1 januari 2015 gäller nya regler, bland annat att det är köldmediegasens så kallade koldioxidekvivalent (CO2e) som avgör hur ofta läcksökningen ska göras. 

F-gasförordningen

F-gasförordningen trädde i kraft den 9 juni 2014 och ska tillämpas från och med 1 januari 2015 då även den äldre förordningen 842/2006 upphävs. En EU-förordning gäller direkt i svensk lag (till skillnad från ett direktiv som måste implementeras i svensk lag). Det innebär att vi för tillfället har en EU-förordning 517/2014 som gäller, samtidigt som vi har en svensk förordning (2007:846) som inte är ändrad i enlighet med den nya EU-förordningen. 

Naturvårdsverket har lämnat ett förslag på en ny svensk förordning till regeringen. Bedömningen är att en ny svensk förordning kan komma under vintern 2015/2016. Till dess gäller de båda förordningarna parallellt. Då dessa båda regelverk krockar gäller EU:s förordning över den svenska.

 

En stor omställning från tidigare blir att allt som tidigare räknats i kilo, alternativt i ton, ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e.).

Exempel:

Gränsen för periodisk läckagekontroll låg tidigare vid 3 kilo fyllnadsmängd. Från och med 1 januari 2015 ligger gränsen på 5 ton CO2e, det innebär att operatören måste veta vilken typ av köldmedium den har och vilken GWP-faktor (Global Warming Potential-faktor) gasen har för att kunna räkna ut om det krävs periodisk läckagekontroll och med vilket intervall.

Utrustning över 5 ton CO2e

Utrustning som innehåller under 3 kilo köldmedier men vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på över fem ton CO2e omfattas nu av till exempel läckagekontroller.

Utrustning under 5 ton CO2e

Utrustning som innehåller över 3 kilo köldmedier men vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på under fem ton CO2e omfattas inte längre av till exempel läckagekontroller.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential faktor).

Räkna ut CO2e

CO2e räknas ut genom att multiplicerar mängden F-gas (i kilo) med gasens GWP-faktor. 

Exempel:
I en kylutrustning finns 10 kilo HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922.

Mängd (kilo) 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

I bilaga IV i EU-förordning 517/2014 finns metoden för att beräkna den totala GWP-faktorn för blandningar samt exempel.


Kontrollerna ska ske enligt följande intervall:

5-49 ton CO2e

 • maximalt 12 månaders intervall mellan läckagekontroller
 • 24 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem

50-499 ton CO2e

 • maximalt 6 månaders intervall mellan läckagekontroller
 • 12 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem

500 ton CO2e

 • maximalt 3 månadersintervall mellan läckagekontroller
 • 6 månaders kontrollintervall med installerat läckagevarningssystem

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo måste läcksökas, om det innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter. De behöver inte börja kontrolleras förrän den 1 januari 2017.


Omfattas inte av läckagekontroller

 • Hermetiskt sluten utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser på mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter, förutsatt att utrustningen är märkt som hermetiskt sluten.
 • Sluten utrustning över 10 ton CO2e men mindre än 6 kilo köldmedium omfattas inte av läckagekontroll förrän den 1 januari 2017.

Tänk på att köldmedium med stor klimatpåverkan innebär tätare kontroller. Det kan vara ett skäl till att byta till ett alternativ med lägre klimatpåverkan redan nu, och att välja andra alternativ när det blir aktuellt att nyinstallera.

Exempel på förändringar

 • Läckagekontroll behövs inte för utrustning med tre kilo eller mer men mindre än fem ton CO2e (till exempel 3 kilo R134a) från och med den 1 januari 2015. Dock ska årsrapportering ske som vanligt för 2014.
 • Utrustning med mindre än tre kilo men mer än fem ton CO2e (till exempel 1,5 kilo R404A) får från och med den 1 januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
 • För utrustning med motsvarande 50 ton CO2e eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från den 1 januari 2015. I till exempel ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningssystem saknas, förändras periodiciteten från tolv månader till sex månader.

Vem utför kontrollerna?

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) företag, som skriver en årsrapport. På Incerts webbplats (extern länk) finns information om vilka kylentreprenörer som är godkända.

Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läcksökningarna görs vid rätt tid. Du riskerar då inte att glömma att beställa arbetet.

 

Förbud mot CFC och HCFC

Det är inte tillåtet att använda ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846 § 10) som CFC (till exempel R11 och R12) och HCFC (till exempel R21 och R22).

I Sverige får idag CFC bara användas i befintliga stationära enhetsaggregat med en fyllnadsmängd av 900 gram eller mindre. Ett exempel på ett enhetsaggregat är ett kylskåp eller frysskåp.

HCFC (till exempel R22) med fyllnadsmängd över tre kilo får inte användas efter den 1 januari 2015. För utrustning som innehåller mindre än tre kilo, får den användas men inte fyllas på med nytt HCFC-köldmedium. Det gäller för anläggningar som var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk.

När anläggningen tas ur bruk ska den skrotas, vilket innebär att den ska tömmas på köldmedium. Detta ska utföras av person med certifikat (f-gas).


Viktiga datum för kommande regler

1 januari 2017

Kylaggregat som innehåller mindre än 3 kilo men minst 5 ton CO2e ska läckagekontrolleras och rapporeteras till miljöenheten.

Hermetiskt sluten utrustning, som är märkt i enlighet med detta, som innehåller mindre än 6 kilo men minst 10 ton CO2e ska läckagekontrolleras och rapporteras till miljöenheten.

1 januari 2020

Förbjudet att installera stationär kylutrustning och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer (det gäller inte utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C).

Förbjudet att fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2500 vid service eller underhåll av kylutrustning och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e eller mer.

  Sidan uppdaterades: