Håffrekullen

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden och vägnätet i området Håffrekullen.

Projektering/utredning: januari 2020 - oktober 2021
Byggtid: november 2021 - december 2022
Status: Entreprenör upphandlas
Projektör: AFRY
Entreprenör: Under upphandling
Projektledare: Zacharias Holmén, zacharias.holmen@mexl.se

2021-09-24

Upphandling av entreprenör pågår!

Vägföreningen i området har nu bildats och därmed går startskottet för byggnationen av gator och VA inom Håffrekullen. Underlagen för byggnationen har gått ut på upphandling för att utse en entreprenör som ska utföra arbetet. Arbetet kommer utföras som ett samarbete där vägarna till exploateringsområdet byggs ut för områdets vägförening och vatten och avlopp för kommunen. Alla arbeten kommer att utföras samtidigt av samma entreprenör. Arbetet förväntas starta under mitten på november och planeras färdigställas tidig höst 2022.

Mer detaljerad information om arbetstider och trafikpåverkan kommer gå ut inom kort. Vi ser även över möjligheter till ett informationsmöte beroende på möjligheterna med hänsyn till pågående pandemi.

I samband med att VA byggs ut till exploateringsområdet kommer kommunen att bygga ut vatten och avlopp till några fastigheter utanför exploateringsområdet, se område inom röd markering i bild nedan. Några av dessa fastigheter har redan anslutit sig till kommunens vatten- och spillvattennät men kommer nu få en dagvattenanslutning. Detta arbete kommer att påbörjas först efter att ledningsrätt erhållits via ledningsrättssammanträden som förväntas hållas under hösten. Ni som omfattas av detta kommer att få personlig information hemskickad om hur just er fastighet påverkas.

 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-04-01

Uppdatering april

Bildande av gemensamhetsanläggning för gata pågår. I det arbetet registreras de nya exploateringsfastigheterna och de befintliga fastigheterna som andelsägare i områdets vägar.

2020-12-18

Uppdatering december

Färdigställandet av de sista detaljerna pågår för att kunna slutföra samtliga handlingar. På grund av nya corona-restriktioner har Lantmäteriet återigen behövt skjuta upp sammanträden, vilket påverkar projektets tidplan. Projektet har även fått ny projektledare. 

2020-07-08

Granskning pågår

Nu är handlingar och ritningar under granskning från flera parter för att färdigställa underlaget. Angående Lantmäterisammanträde för ledningsrätt har Lantmäteriet forfarande inga sammanträden vilket påverkar det sammanträde som ska hållas för ledningsrätten i Håffrekullen.


2020-05-04

Planering för sammanträde

På grund av coronaviruset/covid-19 kan inte de sammanträden för ledningsrätt hållas på det sätt som det var tänkt. Vi i projektgruppen undersöker nu andra alternativ för att kunna hålla mötena. Trots detta så fortsätter projekteringen av ledningen och de sista detaljerna är på väg att bli klara. 


2020-03-25

Ny projektledare och kontaktperson

Zacharias Holmén som tidigare varit projektledare för Håffrekullen går nu på längre föräldraledighet. Framöver kommer Frida Löfvall att vara projektledare och kan nås per mail genom Frida.Lofvall@mlprojektledning.se.

2020-03-03

Planering inför möte med fastighetsägarna

Kommunen fortsätter sitt arbete ihop med Lantmäteriet för förbereda för ett sammanträde med fastighetsägarna. Vi arbetar nu på att klarlägga arbetsområdets gränser och inom vilka områden entreprenören som ska utföra arbetena får röra sig och arbeta på. Fortsätt följa den här sidan och sprid länken till dina grannar så fler hittar hit. www.kungalv.se/vahaffrekullen

2020-01-14

Ledningsstråk färdiga

Detaljprojekteringen har nu kommit långt och ledningarnas lägen har nu beslutats. Under våren kommer kommunen tillsammans med Lantmäteriet kalla berörda markägare till sammanträde för genomgång av rättigheter för ledningarna. Under våren kommer även övriga fastighetsägare få information om hur VA-utbyggnaden i Håffrekullen påverkar just er fastighet.

2019-12-10

Planeringsarbetet fortsätter

Arbetet med att mäta området och undersöka marken är klara. De används nu för att ta beslut om var vatten- och avloppsledningar ska ligga och hur vägar i området ska gå. Vi har också börjat titta på var fastigheter ska anslutas till det kommunala ledningsnätet. Mer information om hur din fastighet kommer att påverkas av utbyggnaden kommer meddelas framåt våren 2020. 

Tipsa dina grannar om den här sidan

 www.kungalv.se/vahaffrekullen så kan de också följa utvecklingen av VA-utbyggnaden och nya vägar i Håffrekullen. Om man skriver in sin e-postadress i prenumerationsrutan på sidan så får man ett meddelande när sidan uppdateras. 

2019-08-20

Marken undersöks i området

Nu inleds de geotekniska fältundersökningarna i Håffrekullen. En borrvagn och personal från ÅF Infrastructure kommer att röra sig i området och borra för att undersöka marken och kartlägga bergnivåer. De kommer inte köra in på privata tomter. De små hålen som borras i marken fylls igen och återställs efter utförd borrning. Undersökningarna med borrvagn beräknas pågå i två veckor.

Även höjdmätningar genomförs

Sedan en vecka tillbaka pågår också höjdmätningar i området, vilket vi berättade om i ett brevutskick till alla berörda fastighetsägare. Personal från ÅF Infrastructure iklädda gula reflexvästar kan behöva gå på er tomt. Dessa mätningarna genomförs till fots och skadar alltså inte gräsmattan eller liknande. Det görs för att den kommande VA-anläggningen ska kunna anpassas efter alla fastigheters höjder. Tipsa dina grannar och vänner i området om att gå in på den här informationssidan www.kungalv.se/vahaffrekullen och följa arbetet genom att skriva in sin e-postadress i den blå rutan på sidan då får de ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras. 

2019-06-07

Välkommen till Håffrekullens informationssida

Här kommer vi informera dig som är intresserad av utbyggnaden av vägnät och verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten (avlopp), och dagvatten i Håffrekullen-området. I samband med att VA byggs ut brukar en rad frågor uppstå. Ofta ställs samma frågor och därför har vi samlat dom på en fråga och svars-sida. 

Skogsröjning och mätningar

Geotekniska undersökningar och mätningsarbeten i fält samt röjning av skog kommer att utföras under 2019 med start nu i sommar. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till fastighetsägare inom området innan arbeten påbörjas.

Processen fram till idag

Kommunen har tidigare arbetat fram en detaljplan för Håffrekullen 1:3 med flera som innebär utbyggnad av villatomter på Håffrekullen samt vägar till dessa. Planering och projektering av dessa arbeten har nu påbörjats och beräknas pågå under hela 2019. Först därefter kan själva grävarbetet inledas vilket alltså kan bli aktuellt först under 2020.

Framöver kommer mer information att spridas gällande tidplaner och ett informationsmöte kommer att hållas med fastighetsägare. Kommunen återkommer med mer skriftlig information när planeringsarbetet har kommit längre. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: