Håffrekullen

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden och vägnätet i området Håffrekullen.

Projektering/utredning: Januari 2020 - Oktober 2021
Byggtid: December 2022 - Oktober 2023
Status:  pågår
Projektör: AFRY
Entreprenör: Veako AB
Projektledare: Micael Pehrson

2023-07-07

Avstängd väg för genomfartstrafik från vecka 32

Vägen på kartan är stängd för genomfartstrafik från vecka 32.

2023-03-24

Sprängning påbörjas igen - väg avstängd

Vägen stängs av från och med 30/3 för VA och vägarbete. Blå linje visar ny väg in till Häljeröd 280, 285 och 290. Avstängningen kommer att vara fram till 31 maj 2023. Sprängningsarbeten kommer att ske vecka 14 och vecka 15.

2022-12-22

Sprängningsarbeten

Vecka 2 2023 påbörjas sprängningsarbetena för VA och väg i området. Det här gäller den västra delen av området. Vakter kommer att finnas och varningssignaler kommer ljuda innan och efter sprängning.

2022-12-08

Uppdatering

Kungälvs Kommun har tagit över Bygg- och Projektledningen på det här arbetet. Entreprenaden kommer att starta den 5 december 2022.

Informationsmöte kommer att hållas i Stadshusets lokaler i entréplan 13 december klockan 17:00 — 19:00.

2022-11-15

Kontrakt tecknat med entreprenör

Kommunen har nu tecknat kontraktet med entreprenören och arbetena planeras därmed sättas i gång inom kort. Arbetena planeras att påbörjas i norra änden av området. Entreprenören förbereder sina arbeten och kommer ta fram en detaljerad tidplan som sedan presenteras på hemsidan. Inom kort kommer även kallelserna till infomöte där ni som bor i området kommer att få närvara och ställa frågor.

2022-10-21

Upphandling av entreprenör färdig

Upphandling av entreprenör är nu genomförd och arbetena har tilldelats till Veako AB. Tiden för överklagan har nu gått ut och kommunen planerar ihop med vägföreningen för entreprenadstart. Vi återkommer med mer information inom 2 veckor om vår tidplan och när arbetet beräknas starta.

Inför arbetsstarten kommer fastighetsägare som bor i området och påverkas av projektet att kallas till ett informationsmöte där vi presenterar projektet, tidplaner, hur framkomlighet kommer fungera, VA-taxa med mera. Ni kommer då få ta del av både allmän information men även ställa frågor om just er egen fastighet. Kallelsen kommer gå ut via brev till er brevlåda och planeras skickas ut under november.

2022-09-19

Upphandling av entreprenör snart klar

Upphandling av entreprenör pågår och anbuden kommer in inom kort. Sedan ska anbuden utvärderas och en entreprenör kommer att utses. I början av oktober förväntas vi kunna meddela vilken entreprenör som kommer att utföra arbetena med VA-ledningar och vägar i Håffrekullen. Arbetena räknar vi med att kunna börja med senare under hösten. Innan arbetet startar kommer kommunen att kalla de boende i området till ett informationsmöte. Där beskriver vi hur arbetena kommer att gå till och hur trafik kommer fungera under byggtiden med mera.

2022-07-06

Underlag för upphandling klart

Underlag för att upphandla ny entreprenör planeras att gå ut på annonsering under sommaren med planerad byggstart under hösten. Tiden för arbetet har därmed förskjutits, se inforutan längre upp på sidan. En detaljerad tidplan kommer att meddelas efter semestern. Informationsmöte planeras även hållas med entreprenören när denne är upphandlad.

Ny upphandling av entreprenör

Entreprenadstarten som var planerad att starta nu i sommar blir tyvärr framflyttad då kommunen och entreprenören inte tecknat kontrakt för utförandet. Bakgrunden är förändrade förutsättningar och höjda materialpriser till följd av kriget i Ukraina. Parterna har tyvärr inte kommit överens under förhandlingarna. Därför har inget kontrakt kunnat tecknas under anbudets giltighetstid. Detta innebär att ny upphandling av entreprenör är nödvändig och entreprenad kommer därför inte hinna starta under sommaren.
Arbetet med ny upphandling och uppdatering av tidplan pågår. Uppdaterad tidplan för entreprenaden kommer att meddelas när upphandlingen är klar.

2022-04-13

Uppdatering 

Som tidigare meddelats har kommunen upphandlat entreprenör. Kontrakt planeras att tecknas under april månad och byggstarten är planerad inom de områden där ledningsrätter finns. Arbetet pågår med ledningsrätter och lantmäterisammaträde planeras i maj månad och ni som berörs av detta kommer bli kallade.

Under förutsättning arbetena kommer igång som planerat så kommer entreprenaden vara färdigställd våren 2023, mer detaljerad tidplan presenteras när kommunen fått ta del av denna information från entreprenören.

Zacharias Holmén kommer nu tillbaka från sin föräldraledighet vilket innebär han åter tar rollen som projektledare från den 25 april.

2022-03-07

Uppdatering

Arbeten med ledningsrätter pågår fortfarande. Det återstår nu några små detaljer innan ett Ledningsrättssammanträde kan planeras.

2022-01-19

Entreprenör upphandlad

Entreprenör för arbetet är nu upphandlad, och entreprenadstart planeras under våren. Fram tills entreprenadstart finns några detaljer som ska färdigställas, där ibland att ledningsrätter ska på plats. Ledningsrätter ger kommunen rätt att lägga ledningar under marken, och är ett krav för att entreprenaden ska kunna starta. För att minska risken att den ökade smittspridningen påverkar tidplanen än en gång har kommunen tagit in en markförhandlare som ser över möjligheten att sluta avtal med berörda fastighetsägare.
 
Hemsidan kommer uppdateras månadsvis, så för att inte missa löpande information rekommenderar vi dig att prenumerera på sidan. Då får du mejl varje gång sidan uppdateras.  
 

2022-01-04

Ny projektledare

Frida Löfvall på företaget Mexl tar över ansvaret som projektledare efter Zacharias Holmén. Alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Frida som du enklast når via e-post överst på sidan.

2021-09-24

Upphandling av entreprenör pågår!

Vägföreningen i området har nu bildats och därmed går startskottet för byggnationen av gator och VA inom Håffrekullen. Underlagen för byggnationen har gått ut på upphandling för att utse en entreprenör som ska utföra arbetet. Arbetet kommer utföras som ett samarbete där vägarna till exploateringsområdet byggs ut för områdets vägförening och vatten och avlopp för kommunen. Alla arbeten kommer att utföras samtidigt av samma entreprenör. Arbetet förväntas starta under mitten på november och planeras färdigställas tidig höst 2022.

Mer detaljerad information om arbetstider och trafikpåverkan kommer gå ut inom kort. Vi ser även över möjligheter till ett informationsmöte beroende på möjligheterna med hänsyn till pågående pandemi.

I samband med att VA utbyggnaden till exploateringsområdet kommer även kommunen att bygga ut vatten och avlopp till några fastigheter utanför exploateringsområdet (se område inom röd markering i bild nedan). Några av dessa fastigheter har redan anslutit sig till kommunens vatten- och spillvattennät men kommer nu få en dagvattenanslutning. Detta arbete kommer att börja först efter att ledningsrätt erhållits via ledningsrättssammanträden som förväntas hållas under hösten. Ni som omfattas av detta kommer att få personlig information hemskickad om hur just er fastighet påverkas.

 

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-04-01

Uppdatering

Bildande av gemensamhetsanläggning för gata pågår. I det arbetet registreras de nya exploateringsfastigheterna och de befintliga fastigheterna som andelsägare i områdets vägar.

2020-12-18

Uppdatering 

Färdigställandet av de sista detaljerna pågår för att kunna slutföra samtliga handlingar. På grund av nya corona-restriktioner har Lantmäteriet återigen behövt skjuta upp sammanträden, vilket påverkar projektets tidplan. Projektet har även fått ny projektledare. 

2020-07-08

Granskning pågår

Nu är handlingar och ritningar under granskning från flera parter för att färdigställa underlaget. Angående Lantmäterisammanträde för ledningsrätt har Lantmäteriet forfarande inga sammanträden vilket påverkar det sammanträde som ska hållas för ledningsrätten i Håffrekullen.

2020-05-04

Planering för sammanträde

På grund av coronaviruset/covid-19 kan inte de sammanträden för ledningsrätt hållas på det sätt som det var tänkt. Vi i projektgruppen undersöker nu andra alternativ för att kunna hålla mötena. Trots detta så fortsätter projekteringen av ledningen och de sista detaljerna är på väg att bli klara. 

2020-03-25

Ny projektledare och kontaktperson

Zacharias Holmén som tidigare varit projektledare för Håffrekullen går nu på längre föräldraledighet. Framöver kommer Frida Löfvall att vara projektledare.

2020-03-03

Planering inför möte med fastighetsägarna

Kommunen fortsätter sitt arbete ihop med Lantmäteriet för förbereda för ett sammanträde med fastighetsägarna. Vi arbetar nu på att klarlägga arbetsområdets gränser och inom vilka områden entreprenören som ska utföra arbetena får röra sig och arbeta på. Fortsätt följa den här sidan och sprid länken till dina grannar så fler hittar hit. www.kungalv.se/vahaffrekullen (länken fungerar inte längre, sidan borttagen)

2020-01-14

Ledningsstråk färdiga

Detaljprojekteringen har nu kommit långt och ledningarnas lägen har nu beslutats. Under våren kommer kommunen tillsammans med Lantmäteriet kalla berörda markägare till sammanträde för genomgång av rättigheter för ledningarna. Under våren kommer även övriga fastighetsägare få information om hur VA-utbyggnaden i Håffrekullen påverkar just er fastighet.

2019-12-10

Planeringsarbetet fortsätter

Arbetet med att mäta området och undersöka marken är klara. De används nu för att ta beslut om var vatten- och avloppsledningar ska ligga och hur vägar i området ska gå. Vi har också börjat titta på var fastigheter ska anslutas till det kommunala ledningsnätet. Mer information om hur din fastighet kommer att påverkas av utbyggnaden kommer meddelas framåt våren 2020.

2019-08-20

Marken undersöks i området

Nu inleds de geotekniska fältundersökningarna i Håffrekullen. En borrvagn och personal från ÅF Infrastructure kommer att röra sig i området och borra för att undersöka marken och kartlägga bergnivåer. De kommer inte köra in på privata tomter. De små hålen som borras i marken fylls igen och återställs efter utförd borrning. Undersökning med borrvagn beräknas pågå under två veckor.

Även höjdmätningar genomförs

Sedan en vecka tillbaka pågår också höjdmätningar i området, vilket vi berättade om i ett brevutskick till alla berörda fastighetsägare. Personal från ÅF Infrastructure klädda i gula reflexvästar kan behöva gå på er tomt. Dessa mätningarna genomförs till fots och skadar alltså inte gräsmattan eller liknande. Det görs för att den kommande VA-anläggningen ska kunna anpassas efter alla fastigheters höjder.

2019-06-07

Välkommen till Håffrekullens informationssida

Här kommer vi informera dig som är intresserad av utbyggnaden av vägnät och verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten (avlopp), och dagvatten i Håffrekullen-området. I samband med att VA byggs ut brukar en rad frågor uppstå.

Skogsröjning och mätningar

Geotekniska undersökningar och mätningsarbeten i fält samt röjning av skog kommer att utföras under 2019 med start nu i sommar. Detaljerad information kommer att skickas ut till fastighetsägare inom området innan arbetet startar.

Processen fram till idag

Kommunen har tidigare arbetat fram en detaljplan för Håffrekullen 1:3 med flera som innebär utbyggnad av villatomter på Håffrekullen samt vägar till dessa. Planering och projektering av dessa arbeten har nu påbörjats och beräknas pågå under hela 2019. Först därefter kan själva grävarbetet inledas vilket alltså kan bli aktuellt först under 2020.

Framöver kommer mer information att spridas gällande tidplaner och ett informationsmöte kommer att hållas med fastighetsägare. Kommunen återkommer med mer skriftlig information när planeringsarbetet har kommit längre. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: