Utveckling av innerstaden Kungälv

Kungälvs innerstad utvecklas för att bli långsiktigt hållbar och attraktiv. En ny strukturplan bevarar stadens identitet och möter framtidens behov. Tre kärnor ska förtydligas och knytas samman. Handel och resande, kultur och historia samt rekreation och aktivitet.

Vad är en strukturplan?

En strukturplan är ett strategiskt dokument som hjälper oss att forma och utveckla innerstaden Kungälv på ett långsiktigt och hållbart sätt. Den fungerar som en vägledning för beslut om stadens framtida utveckling och säkerställer att vi skapar en attraktiv och trivsam miljö för alla våra invånare. Strukturplanen fokuserar på att bevara stadens unika identitet och kulturarv, samtidigt som vi möter framtida behov och utmaningar.’ 

Tre kärnor

Kungälvs stadskärna har genom historien förflyttats flera gånger, från Bohus fästning mot Kongahälla center, och idag saknas en sammanhållen stadskärna (se kartan överst på sidan). I det framtida Kungälv ska tre olika kärnor tydliggöras, var och en med sin egen unika karaktär och funktion. Genom att stärka dessa kärnor skapar vi en mer levande och dynamisk stad.

Handel och Resande

Detta område ligger nära resecentrum och motorvägsmotet, vilket gör det lättillgängligt för både invånare och besökare. Här prioriterar vi att lokalisera arbetsplatser, service och bostäder för att underlätta smidiga vardagsresor och främja handel. Utvecklingsmöjligheter i detta område finns främst inom Oasenområdet och Komarken.

Kultur och Historia

Här bevarar vi stadens rika kulturarv med fokus på både det gamla och det moderna. Området kännetecknas av småskalig och familjär miljö med lokala affärer, caféer och restauranger. Vi uppmuntrar småskaliga initiativ, föreningsliv och cirkulära affärsidéer. Områdets unika karaktär ska vårdas och utvecklas med omsorg.

Rekreation och Aktivitet

Vid älvkanten skapar vi en attraktiv destination för både boende och besökare. Här planerar vi för ett älvstråk mellan Strandparken och Älvparken med inbjudande platser för lek och vila. Vi vill använda vattnet för fler aktiviteter och skapa möjligheter för både spontan och föreningsordnad fysisk aktivitet. En större lekplats och restauranger gör området ännu mer attraktivt.

Stråk för att binda ihop kärnorna

För att knyta samman de tre stadskärnorna förbättrar vi stråken som förbinder dem. Dessa stråk ska vara säkra och trevliga att använda för alla trafikslag, inklusive gång- och cykeltrafik. Särskilt viktiga är stråk mellan barns bostäder och skolor, som prioriteras för att vara trygga och direkta. Stråken ska också vara utformade för att ge en trevlig upplevelse med gröna inslag och goda möjligheter för mänskliga möten.

Vi tänker på miljön - blå och gröna värden

Miljö och hållbarhet är centrala i vår planering. Vi fokuserar på att:

  • Bevara och förstärka stadens gröna och blåa områden, som parker och vattenområden.
  • Göra älvstranden mer tillgänglig och integrera grönska i stadsbilden på olika höjder och platser.
  • Säkerställa att våra överväganden tar hänsyn till klimatförändringar och att vi skapar robusta, hållbara lösningar.

Genom att stärka de gröna och blåa värdena skapar vi en stad som är mer motståndskraftig mot klimatförändringar och erbjuder en bättre livskvalitet för våra invånare.

Inriktning framöver

Vår framtidsvision för Kungälv handlar om att bevara stadens unika värden och identitet, inklusive kulturarvet och närheten till naturen. Vi vill skapa en balans mellan nybyggnation och bevarande av befintliga miljöer.

upsacale810.jpg

Kulturellt och historiskt arv: Vi värnar om både den äldre trästaden och det modernare kulturarvet. Detta skapar en mångfald av miljöer som är uppskattade av både invånare och besökare.

Bostäder och arbetsplatser: Vi strävar efter en blandning av bostäder för alla skeden i livet och att skapa fler arbetsplatser. Det ska finnas möjligheter för alla att hitta en bostad som passar deras behov, och att kunna flytta inom samma område om deras behov förändras.

Hållbarhet och tillväxt: Med en hållbar stadsutveckling i fokus ska vi möta behoven hos en växande befolkning utan att kompromissa med livskvaliteten för nuvarande invånare. Vi satsar på robusta lösningar som klarar framtida klimatutmaningar.

Genom att följa strukturplanen säkerställer vi att Kungälv förblir en attraktiv och hållbar stad för både nuvarande och framtida generationer.

Dokumenten "Strukturplan för Kungälvs innerstad 2024"

Den 13 juni 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om "Strukturplanen för kungälvs innerstad 2024". Här kan du ta del av planen i sin helhet.

En sammanfattning av planen hittar du i bilaga 1 Strukturplan - vision för staden Kungälv.

Strukturplan Kungälvs innerstad 2024_2024-05-15.pdf

pdf - Filstorlek: 18,1 MB

Bilaga 1_Strukturplan - vision för staden Kungälv_2024-06-13.pdf

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

Bilaga 2_Analyser och strategier för Kungälvs stad _White AB 2023-03-21.pdf

pdf - Filstorlek: 26,9 MB
  Sidan uppdaterades: