Styrdokument

Kungälvs kommun har flera olika typer av styrdokument. Syftet är att genom enhetlighet och planering skapa en tydlig styrning och uppföljning av kommunens verksamheter.

Här finns samtliga övergripande styrdokument som ingår i Kungälvs kommuns författningssamling publicerade. 

Styrdokument innebär bland annat vision och program, riktlinjer och regler, taxor och reglementen, policys och planer. Gemensamt är att de beskriver hur kommunens invånare, politiker och anställda ska agera och förhålla sig i olika situationer. Beroende på innehållets karaktär är styrdokumenten beslutade av Kungälvs kommuns förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse eller av anställda tjänstemän i förvaltningsledningen.

För att göra det enkelt för dig att hitta rätt är styrdokumenten indelade i följande kategorier: Avgifter och taxor, För invånare och näringsliv, Kommunens interna dokument samt Reglementen och arbetsordningar.

Här kan du läsa kommunens policy för styrdokument

Icon för dokument

Avgifter och taxor

Politiskt beslutade avgifter och taxor

Icon för dokument

För invånare och företag

Dokument som påverkar kommunens invånare och näringsliv

Icon för dokument

Kommunens interna styrning

Dokument som styr kommunens interna arbete

Icon för dokument

Reglementen och arbetsordningar

Dokument som styr det politiska arbetet i kommunen

Ägardirektiv och bolagsordningar