Anpassad kulturskola

 Sök till anpassad kulturskola

Phunk

Phunk är en gruppverksamhet med fokus på dans, drama och sång. Phunk är åldersuppdelat i en grundskolegrupp och en Gymnasiegrupp. På lektionen finns två pedagoger som kan anpassa undervisningen så att personen och gruppen kan samspela och hitta till skapande. Anpassningen sker alltid efter diskussion med vårdnadshavare och andra som känner deltagaren. Vi använder oss bland annat av filmhälsningar, veckobrev, TAKK, bildstöd och taxiledsagning. Undervisningen är inte avgiftsbelagd.

Anpassad Kulturskola är en möjlighet för barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet med anpassningar utifrån individens uttalade behov av stöd. Vi riktar oss till de som har en funktionsnedsättning i bred bemärkelse.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott
Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det gäller också rekreation, fritidsverksamhet och idrottsverksamhet. Personer med funktionsnedsättning ska också få  stöd för sin kulturella och språkliga identitet. Där ingår teckenspråk och dövas kultur.

  Sidan uppdaterades: