Anpassad kulturskola

Phunk

Phunk är en gruppverksamhet med fokus på dans, drama och sång. Phunk är åldersuppdelat i en grundskolegrupp och en Gymnasiegrupp. På lektionen finns två pedagoger som har möjlighet att anpassa undervisningen så att individen och gruppen kan samspela och hitta till skapande. Anpassningen sker alltid i samråd med vårdnadshavare och andra som känner deltagaren. Vi använder oss bland annat av filmhälsningar, veckobrev, TAKK, bildstöd och taxiledsagning. Undervisningen är inte avgiftsbelagd.

Anpassad Kulturskola är en möjlighet för barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet med anpassningar utifrån individens uttalade behov av stöd. Vi riktar oss till de som har en funktionsnedsättning i bred bemärkelse.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Artikel 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott
Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det gäller också rekreation, fritidsverksamhet och idrottsverksamhet. Människor med funktionsnedsättning ska också få erkännande och stöd för sin särskilda kulturella och språkliga identitet, däribland teckenspråk och dövas kultur.

  Sidan uppdaterades: