Kvalitet och uppföljning

I Kungälvs kommun arbetar vi löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Förutom vårt eget arbete granskas vår verksamhet ständigt av utomstående aktörer. Här kan du ta del av några av de kvalitetsuppföljningar som gjorts av oss själva och andra.

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) under hösten 2018. Den har tidigare gjorts 2016, 2014, 2012, 2010 och 2006. 

Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak. Ett urval på 1200 medborgare i Kungälvs kommun mellan 18–84 år fick frågeformuläret och cirka 500 personer svarade (43%). Sammanlagt deltog 111 kommuner i undersökningen.

Kungälvs resultat går att jämföras med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomför undersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen visar på ett flertal områden som kan förbättras. I flera fall är det samma områden som redan är identifierade och prioriterade i kommunens pågående utvecklingsarbetet.

Samtliga kommuners resultat är tillgängliga på SCB:s hemsida 

Kommunens kvalitet i korthet

Hur ligger Kungälv till i förhållande till över 200 andra kommuner?

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet ur fem olika synvinklar.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

 Syftet är dels att ge våra medborgare en bild av den service som deras skattepengar används till och därmed möjlighet till dialog om kvaliteten. Dels ger resultatet ett underlag för våra förtroendevalda att använda i styrning och verksamhetsutveckling.

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser

Hög kvalitet i hälso- och sjukvården innebär att patienterna får en god och säker vård. Därför måste alla som arbetar i vården hela tiden säkra och höja kvaliteten på ett systematiskt sätt.
Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet, och kvaliteten är en del av patientsäkerheten – de hör ihop.

För att främja arbetet med kvalitet och patientsäkerhet finns författningskrav på att vårdgivaren ska ha ett ledningssystem och arbeta systematiskt med patientsäkerhet.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser 

  Sidan uppdaterades: