Kvalitet och uppföljning

I Kungälvs kommun arbetar vi löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Förutom vårt eget arbete granskas vår verksamhet ständigt av utomstående aktörer. Här kan du ta del av några av de kvalitetsuppföljningar som gjorts av oss själva och andra.

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) under våren 2016. Den har tidigare gjorts 2014, 2012, 2010 och 2006. Efter försämrat resultat tidigare undersökningar är årets resultat ett trendbrott med förbättring på alla de tre delområdena som undersökningen omfattar.

Undersökningen är en attitydundersökning, det vill säga den visar medborgarens uppfattning om en fråga oavsett om hon eller han vet mycket eller lite om frågan i sak. Ett urval på 1200 medborgare i Kungälvs kommun mellan 18-84 år fick frågeformuläret och ca 500 personer svarade (44%). Sammanlagt deltog 56 kommuner i undersökningen.

Kungälvs resultat ligger i paritet med medelkommunen bland de drygt 100 kommuner som varje år genomförundersökningen. Inom de flesta delområden får kommunen godkänt eller bättre men undersökningen visar på ett flertal förbättringsområden. I flera fall är det samma områden som redan är identifierade och prioriterade i kommunens pågående utvecklingsarbetet.

Samtliga kommuners resultat är tillgängliga på SCB:s hemsida 

Kommunens kvalitet i korthet

Hur ligger Kungälv till i förhållande till över 200 andra kommuner?

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet ur fem perspektiv.

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

 Syftet är dels att ge våra medborgare en bild av den service som deras skattepengar används till och därmed möjlighet till dialog om kvaliteten. Dels ger resultatet ett underlag för våra förtroendevalda att använda i styrning och verksamhetsutveckling.

Här kan du läsa mer om KKiK samt resultaten från alla medverkande kommunerna

Övriga mätningar

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelser

Turistmätningar 

  Sidan uppdaterades: