Agenda 2030 i Kungälv

Kungälvs kommun jobbar enligt de 17 globala mål som Sverige och världens FN-länder åtagit sig. Här kan du läsa om Agenda 2030-arbetet i Kungälvs kommun.

2015 antog Förenta Nationernas generalförsamling "Agenda 2030 för hållbar utveckling". Agenda 2030 består av 17 mål med 169 tillhörande delmål. Invånare, föreningar och organisationer, företag, myndigheter och kommuner ska alla delta i arbetet för att nå de 17 målen. Målet handlar bland annat om att utrota fattigdom, ha en hållbar ekonomisk tillväxt och bekämpa klimatförändringarna. Alla mål i Agenda 2030 påverkar varandra och mänskliga rättigheter, rättvisa och hållbarhet ska ta lika stor plats inom alla mål. 

Agenda 2030 i Kungälv

Kungälvs kommun arbetar med Agenda 2030 och det berör alla verksamheter inom kommunen. Vården, skolan och samhällsbyggnad ska alla verka tillsammans för att bidra till målen. Varje år görs en uppföljning av kommunens arbete med målen i Agenda 2030 som publiceras i samband med årsredovisningen.

Följande personer arbetar med Agenda 2030 inom sina områden. Du kommer i kontakt med dem via Kundcenter, telefon 0303-23 80 00.

Andreas Dahlqvist Kommunekolog, Planenheten
Emanuel Nandorf Limnolog och VA-ingenjör, VA/teknik
Marie Feser Miljösamordnare avfallsplanen, Renhållningsenheten
Fredrik Horn Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljöenheten
Viktor Heineson Samhällsplanerare, Planenheten
Amanda Stenbom Kollektivtrafiksamordnare, Trafik, gata, park
Andreas Forsner Verksamhetsutvecklare, Processledare Agenda 2030, Ekonomi- och kvalitetsenheten
Johan Sjöholm Utvecklingsledare folkhälsa, Trygghet och stöd

 


Målen i Agenda 2030

 • Mål 1 – Ingen fattigdom
 • Mål 2 – Ingen hunger
 • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
 • Mål 4 – God utbildning för alla
 • Mål 5 – Jämställdhet
 • Mål 6 – Rent vatten och sanitet
 • Mål 7 – Hållbar energi för alla
 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
 • Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14 – Hav och marina resurser
 • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Mer information om Agenda 2030

På globalamålen.se hittar du information om Agenda 2030, material för skolor och företag, kommunikationsmaterial och mycket mer. 

Globalamalen.se 

På Regeringens webbplats kan du läsa om Sveriges arbete med Agenda 2030 och hitta handlingsplan för de globala målen på nationell nivå. 

Regeringen.se 

  Sidan uppdaterades: