Underhåll av VA-ledningar och regnvatten (dagvatten)

På den här sidan berättar vi om hur vi arbetar med underhållet av våra gemensamma vatten- och avloppsledningar. Här finns också information om hur du ska ta hand om dina ledningar och regnvatten på din tomt.

Regnvatten ska tas om hand inom fastigheten så gott det går. Det enklaste är att låta det sippra ner i marken en bit ut från huset. Om det inte är möjligt ska man leda regnvattnet till kommunens nät för dagvatten. Det kan vara ett dike eller i mer tätbebygda områden en dagvattenledning.

Regnvatten som letar sig in i spruckna avloppsledningar är ett stort problem. När det regnar mycket svämmar våra reningsverk över och vi tvingas släppa ut orenat vatten.
I områden där vi misstänker att regnvatten läcker in i avloppssystemet mäter vi mängen avloppsvatten. På en del privata fastigheter är dessutom stuprör och dräneringar kopplade till avloppets spillvattenledning. Der är inte tillåtet enligt  kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Genom att jämföra mängden avloppsvatten med väderdata under en period kan vi se var regnvatten hamnar i avloppsledningen (ledningen för spillvatten)

Regler för dagvattenhantering i kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA punkt 12, pdf)

Vanliga frågor och svar om vårt arbete med VA-underhåll 

Här hittar du ordlista över vanliga ord och facktermer inom VA

Laga VA-ledningar

Det går att laga ledningar på flera sätt. Antingen gräver man upp och byter dom. Man kan också renovera ledningarna inifrån utan att gräva upp. Det kallas relining. Det går också att borra ner nya ledningar utmed dom gamla. Det kallas styrd borrning. Vilken metod vi väljer beror på skadorna och vilken typ av jord eller lera som finns i området.

Sammankopplade avloppsledningar är fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på den egna tomten. Fram till runt 1950-talet ledde man ibland regn- och dräneringsvatten (dagvatten) ner i avlopplsledningen (spillvatten) något som i dag inte är tillåtet. Om du vet eller misstänker att dina stuprör eller dräneringsslangar är kopplade till avloppets spillvattenledning så behöver de kopplas om.

Utredningar av avloppssystemet på privata fastigheter

Kommunen arbetar med att undersöka, utreda och åtgärda ledningar i flera områden i kommunen. Undersökningen innebär att vi även mäter mängden vatten från privata fastigheter. Det är ett tidskrävande arbete som kan ta flera år.

Se om din fastighet ingår i ett utredningsområde

I listan nedanför ser du de områden som vi jobbar i just nu. Där kan du se om din fastighet ingår i ett av de här områdena. Om den gör det är det viktigt att du följer utvecklingen av våra utredningar. Du hittar mer information och får möljlighet att prenumerera på sidorna som visas i listan nedanför.

Riktlinjer och tips om regn- och dräningsvatten på din fastighet

Allmänt om regnvatten

I första hand ska man försöka ta hand om sitt regnvatten på den egna tomten. Bäst är om det får sippra ner i marken en bit från huset och bli grundvatten. Men om det inte går och man behöver skicka vattnet vidare till kommunens dagvattensystem. Då är det bra att försöka fördröja vattnet så mycket det går. Alltså låta det fångas i exempelvis en damm som kan fyllas på snabbt men där vattnet sen rinner vidare långsamt. Då minskar risken för översvämningar i samband med kraftigt regn och skyfall.

Hus med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprör och dränering ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Eftersom dräneringar ofta ligger under dämningsnivån behöver dräneringsvattnet pumpas till samlingsbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Om dräneringsvattnet inte pumpas bort finns det risk för att vattnet går baklänges till dräneringen och i värsta fall orsaka skador på huset. 

 


Hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.Översvämmning på din fastighet

Felkopplade dagvattenledningar kan orsaka översvämning. Tänk på det här om det händer dig: 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan vid översvämning till kommunen (pdf, nytt fönster)

Broschyr om ledningsunderhåll

Du kan läsa mer om ledningsunderhåll i broschyren "Ta hand om ditt ledningsnät!". Broschyren är framtagen av Svenskt vatten, Säkert Vatten och Installationsföretagen. Där hittar du också information om hur du minskar risken för läckor och översvämningar. 

Ta hand om ditt ledningsnät —broschyr (pdf)

Ersättning vid skada

Kommunen ersätter skador om det är kommunen som orsakat dom. Vi kopplar alltid in en jurist när vi får in krav på ersättning. Det gäller oavsett om det handlar om skador i samband med en entreprenad, en översvämning eller en missfärgad tvätt.

Ordlista

Här listas vanliga ord och facktermer inom VA.

 • Vattenledning — Betyder dricksvattenledning.
 • Spillvattenledning — Avloppsvatten från toa, dusch och diskho.
 • Dagvattenledning — Regnvatten och dräneringsvatten.
 • Avlopp — Betyder både spillvattenledningen och dagvattenledningen tillsammans. Det viktiga är att man förstår att det är två olika ledningar.
 • ABVA — Allmänna bestämmelser om vatten- och avloppstjänster. En samling regler som tas lokalt i varje kommun.
 • Avloppsvatten — Samlingsnamn för spill-, dag- och dräneringsvatten.
 • Dagvatten — Ytligt avrinnande vatten som regn- och smältvatten från tak och asfaltytor
 • Dräneringsvatten — Grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.
 • Dämningsnivå — den högsta nivå avloppsvattnet kan nå i ledningen utan att orsaka översvämning.
 • Förbindelsepunkt — Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den privata installationen och den allmänna VA-anläggningen. Den finns vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
 • LOD — Lokalt omhändertagande av dagvatten exempelvis stenkista på tomten eller stuprörutkastare.
 • Servisledning — Den ledning som går från huset till huvudledningen i gatan.
 • Självfallsledning — Ledning anlagd så att vatten kan rinna ut av egen kraft (till skillnad från tryckledning som pumpas upp).
 • Spillvatten — Förorenat avloppsvatten från hushåll (toalett, diskho, tvättmaskin), industrier, serviceanläggningar och liknande.
 • Spygatt — Golvbrunn utomhus i exempelvis källartrappa eller i garagenedfart
 • VA — Vatten och avlopp
 • VA-anläggning — Ledningsnät, reningsverk med mera som drivs av VA-huvudmannen.
 • VA-huvudman —Kungälvs kommun ansvarar för VA-anläggningen i enlighet med Vattentjänstlagen, Lagen om allmänna vattentjänster.
 • VA-installation — Ledningar och anordningar som förbundits med servisledningen innanför förbindelsepunkt.
  Sidan uppdaterades: