Underhåll av VA-nätet

På den här sidan kan du läsa om hur vi tar hand om våra gemensamma VA-ledningar. Här hittar du också information om hur du som fastighetsägare tar hand om dina ledningar.

Kungälvs kommun har flera hundra kilometer avloppsledningar. En del av ledningarna är gamla och spruckna och i behov av underhåll. När det regnar mycket kan regnvattnet leta sig ner i avloppets spillvattenledning och överbelasta våra avloppsreningsverk som tvingas släppa ut orenat vatten. Detta kallas för bräddning. Kommunen jobbar löpande för att undvika bräddning genom med att hitta ledningar som behöver renoveras. 

I områden där vi misstänker att regnvatten läcker in i avloppssystemet gör vi omfattande utredningar genom att bland annat mäta mängden avloppsvatten. På en del privata fastigheter är dessutom stuprör och dräneringar kopplade till avloppets spillvattenledning, vilket inte är tillåtet enligt  kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Genom att samköra mängden avloppsvatten med väderdata kan vi se var regnvatten hamnar i fel ledning.

Regler för dagvattenhantering i allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (Punkt 12, pdf)

Vanliga frågor och svar om vårt arbete med VA-underhåll 

Här hittar du ordlista över vanliga ord och facktermer inom VA

Laga VA-ledningar

När vi lagar våra gemensamma ledningar har kommunen generellt två arbetssätt att välja på. Antingen behöver ledningen grävas upp och bytas men det går ofta att renovera en ledning utan att gräva. Att renovera en ledning kallas för relining. 

Renovering/Relining

Relining innebär att ledningen rengörs och får ny yta på insidan. Med hjälp av vajrar, slangar och vattentryck förs en strumpa indränkt i flytande plast in i avloppsledningen som ska renoveras. Strumpan trycks ut mot insidan av det skadade avloppsröret genom att pumpa in vatten med högt tryck. Den flytande plasten härdas sen genom att man låter varmt vatten cirkulera genom röret.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare har ansvar för att ta hand om dina ledningar i marken på din fastighet. Om du vet att dina stuprör eller dräneringsslangar är kopplade på avloppsledningen så måste ledningarna kopplas om. Det kan vara bra att veta om att avloppsledningarna kan kallas för spillvatten på ritningar. 

Utredningar av avloppssystemet på privata fastigheter

Kommunen arbetar med att undersöka, utreda och åtgärda ledningar i flera områden i kommunen. Undersökningen innebär att vi även mäter mängden vatten från privata fastigheter. Det är ett tidskrävande arbete som ibland kan ta flera år.

Se om din fastighet ingår i ett utredningsområde

I listan nedanför ser du de områden som vi jobbar i just nu. Där kan du se om din fastighet ingår i ett av de här områdena. Om den gör det är det viktigt att du följer utvecklingen av våra utredningar. Du hittar mer information och får möljlighet att prenumerera på sidorna som visas i listan nedanför.

 

Riktlinjer och tips om dagvattenhantering för din fastighet

Hus med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprör och dränering ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Eftersom dräneringar ofta ligger under dämningsnivån behöver dräneringsvattnet pumpas till samlingsbrunnen. Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Om dräneringsvattnet inte pumpas bort finns det risk för att vattnet går baklänges till dräneringen och i värsta fall orsaka skador på huset. 

 


Hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.Översvämmning på din fastighet

Felkopplade dagvattenledningar kan orsaka översvämning. Tänk på det här om det händer dig: 

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan vid översvämning till kommunen (pdf, nytt fönster)

 

Broschyr om ledningsunderhåll

Du kan läsa mer om ledningsunderhåll i broschyren "Ta hand om ditt ledningsnät!". Broschyren är framtagen av Svenskt vatten, Säkert Vatten och Installationsföretagen. Där hittar du också information om hur du minskar risken för läckor och översvämningar. 

Ta hand om ditt ledningsnät —broschyr (pdf)

 

Ersättning vid skada

Kommunen ersätter skador om det är kommunen som orsakat dom. Vi kopplar alltid in en jurist när vi får in krav på ersättning. Det gäller oavsett om det handlar om skador i samband med en entreprenad, en översvämning eller en missfärgad tvätt. 

 

Ordlista

Här listas vanliga ord och facktermer inom VA.

 • Vattenledning — Avser dricksvatten.
 • Spillvattenledning — Avloppsvatten från toa, dusch och diskho.
 • Dagvattenledning — Regnvatten och dräneringsvatten.
 • Avlopp — Kan syfta på både spill- och dagvattenledning. Men det är viktigt att komma ihåg att det är två olika ledningssystem.
 • ABVA — Allmänna bestämmelser om vatten- och avloppstjänster i Kungälvs kommun.
 • Avloppsvatten — Samlingsnamn för spill-, dag- och dräneringsvatten.
 • Dagvatten — Ytligt avrinnande vatten som regn- och smältvatten från tak och asfaltytor.
 • Dräneringsvatten — Grundvatten och nedträngande regn- och smältvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.
 • Dämningsnivå — den högsta nivå avloppsvattnet kan nå i ledningen utan att orsaka översvämning.
 • Förbindelsepunkt — Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den privata installationen och den allmänna VA-anläggningen. Den finns vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.
 • LOD — Lokalt omhändertagande av dagvatten exempelvis stenkista på tomten eller stuprörutkastare.
 • Servisledning — Den ledning som går från huset till huvudledningen i gatan.
 • Självfallsledning — Ledning anlagd så att vatten kan rinna ut av egen kraft (till skillnad från tryckledning som pumpas upp).
 • Spillvatten — Förorenat avloppsvatten från hushåll (toalett, diskho, tvättmaskin), industrier, serviceanläggningar och liknande.
 • Spygatt — Golvbrunn i källartrappa och/eller i garagenedfart.
 • VA — Vatten och avlopp.
 • VA-anläggning — Ledningsnät, reningsverk med mera som drivs av VA-huvudmannen.
 • VA-huvudman —Kungälvs kommun ansvarar för VA-anläggningen i enlighet med Vattentjänstlagen, Lagen om allmänna vattentjänster.
 • VA-installation — Ledningar och anordningar som förbundits med servisledningen innanför förbindelsepunkt.
  Sidan uppdaterades: