Underhåll av VA-ledningar

På den här sidan berättar vi om hur vi arbetar med underhållet av våra gemensamma vatten- och avloppsledningar. Vi berättar också om vårt arbete med felkopplade ledningar.

Regnvatten som letar sig in i spruckna avloppsledningar är ett stort problem. När det regnar mycket svämmar våra reningsverk över och vi tvingas släppa ut orenat vatten. I områden där vi misstänker att regnvatten läcker in i avloppssystemet mäter vi mängen avloppsvatten. På en del privata fastigheter är dessutom stuprör och dräneringar kopplade till avloppets spillvattenledning. Der är inte tillåtet enligt  kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA). Genom att jämföra mängden avloppsvatten med väderdata under en period kan vi se var regnvatten hamnar i avloppsledningen (ledningen för spillvatten)

Regler för dagvattenhantering i kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA punkt 12, pdf)

Vanliga frågor och svar om vårt arbete med VA-underhåll

Laga VA-ledningar

Det går att laga ledningar på flera sätt. Antingen gräver man upp och byter dom. Man kan också renovera ledningarna inifrån utan att gräva upp. Det kallas relining. Det går också att borra ner nya ledningar utmed dom gamla. Det kallas styrd borrning. Vilken metod vi väljer beror på skadorna och vilken typ av jord eller lera som finns i området.

Sammankopplade avloppsledningar är fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på den egna tomten. Fram till runt 1950-talet ledde man ibland regn- och dräneringsvatten (dagvatten) ner i avloppsledningen (spillvatten) något som i dag inte är tillåtet. Om du vet eller misstänker att dina stuprör eller dräneringsslangar är kopplade till avloppets spillvattenledning så behöver du koppla om dom.

Utredningar av avloppssystemet på privata fastigheter

Kommunen arbetar med att undersöka, utreda och åtgärda ledningar i flera områden i kommunen. Undersökningen innebär att vi även mäter mängden vatten från privata fastigheter. Det är ett tidskrävande arbete som kan ta flera år.

Se om din fastighet ingår i ett utredningsområde

I listan nedanför ser du de områden som vi jobbar i just nu. Där kan du se om din fastighet ingår i ett av de här områdena. Om den gör det är det viktigt att du följer utvecklingen av våra utredningar. Du hittar mer information och får möljlighet att prenumerera på sidorna som visas i listan nedanför.

 Broschyr om ledningsunderhåll

Du kan läsa mer om ledningsunderhåll i broschyren "Ta hand om ditt ledningsnät!". Broschyren är framtagen av Svenskt vatten, Säkert Vatten och Installationsföretagen. Där hittar du också information om hur du minskar risken för läckor och översvämningar. 

Ta hand om ditt ledningsnät —broschyr (pdf)

  Sidan uppdaterades: