Kriterier för skolskjuts

För att eleven ska ha rätt till skolskjuts och elevresor mellan hemmet och skolan behöver ett antal kriterier uppfyllas.

En elevs rätt till skolskjuts beror bland annat på färdvägens längd och elevens ålder. Alla beslut om elevens rätt till skolskjuts bedöms av kommunens handläggare utifrån Kungälvs kommuns riktlinjer om skolskjuts.

Kriterier för skolskjuts för elever i grundskolan

En elevs rätt till skolskjuts beror bland annat på färdvägens längd och elevens ålder.

  • Elev i förskoleklass och i årskurs 1–3 ska ha minst 2 kilometer till skolan.
  • Elev i årskurs 4–6 ska ha minst 3 kilometer till skolan.
  • Elev i årskurs 7–9 ska ha minst 4 kilometer till skolan.

Om närmast lämpliga skolväg bedöms som trafikfarlig med hänsyn till elevens ålder eller mognad kan skolskjuts beviljas oavsett avståndet till skolan. Exempelvis kan en trafikfarlig väg vara högtrafikerad utan gång- eller cykelbana som, utifrån elevens ålder och mognad, innebär en fara för eleven att ta sig till skolan på egen hand.

Skolskjuts kan även beviljas om en elev på grund av en funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan.

Funktionsnedsättningen kan vara varaktig eller tillfällig. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts behöver skickas in vid ansökan. Eleven kan hämtas från en uppsamlingsplats.

Om skolskjuts för grundskolan

Ingen rätt till skolskjuts om eleven går på annan än anvisad skola

Elevens anvisade skola är den närmaste kommunala skolan som kan erbjuda plats till eleven.

Om en elev väljer att gå på en annan än den anvisade skolan har eleven inte rätt till skolskjuts till den valda skolan om det innebär en merkostnad för kommunen jämfört med skolskjuts till den anvisade skolan.

Kriterier för elevresor i gymnasiet

För att gymnasieelever ska ha rätt till busskort ska eleven

  • vara folkbokförd i Kungälv kommun.
  • ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • ha minst sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skolan.

Elever som har inackorderingstillägg för att gå på en skola på annan ort har inte rätt till busskort.

Om busskort för gymnasiet

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om eleven av medicinska skäl eller på grund av olycksfall behöver extra hjälp att ta sig till sin skola kan man ansöka om tillfällig skolskjuts.

Om tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun (PDF)

Kontakt

Om du har frågor ska du kontakta skolskjutssamordnare på skolskjuts@kungalv.se eller Kungälvs kommuns kundcenter på 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: