Årsredovisning och årsplanering

Från budgetdirektiv till verksamhetsplan och bokslut

Planeringen av kommunens utveckling grundar sig på ett antal styrdokument, till exempel kommunens vision och kommunplanen. Den politiska majoriteten skriver sina mål, prioriteringar och inriktning för mandatperioden, den tid som man är vald för, i ett budgetdirektiv som bestäms av kommunstyrelsen. Förvaltningen svarar på budgetdirektivet genom förvaltningens verksamhetsplan som beskriver hur de politiska målen ska uppnås.

I verksamhetsplanen balanseras mål mot ekonomi, personal och verksamhet. Förvaltningens verksamhetsplan bryts i nästa steg ned i sektorplaner där de områden utvecklas som respektive sektor är berörd av, enligt samma ordning som i verksamhetsplanen.

För att följa upp hur verksamhetsplanen och sektorplaner genomförs under verksamhetsåret görs bokslut tre gånger per år: 30 april, 31 augusti samt årsbokslut 31 december.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommuns verksamhet kostar ungefär 2,5 miljarder kronor varje år. Av det kommer 2,1 miljard från den kommunalskatt som kommuninvånarna betalar.

För varje 100-lapp som du som kommuninvånare betalar i kommunalskatt används 15 kronor till äldreomsorg och 8 kronor till funktionshinderverksamhet. Ungefär 34 kronor går till förskola och grundskola och 5 kronor satsas på kultur och fritid.


  Sidan uppdaterades: