Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv.

Arbetet med att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av arbetet med att värna de mänskliga rättigheterna. Därför ska även kommuner föra en minoritetspolitik.

Gemensamt för de nationella minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de är grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

De fem minoritetsspråken är: samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

Vad säger lagen?

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Syftet med lagen är att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt lyfta fram minoritetsspråken. Inom så kallade förvaltningsområden har finska, meänkieli och samiska särskilda rättigheter.

Den 1 januari 2019 arbetades minoritetslagen om och rättigheterna och skyldigheterna stärktes ytterligare. Det innebär bland annat att kommuner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lagen innebär att Kungälvs kommun ska:

  • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och kommunens ansvar.
  • Ge inflytande och samråda med de nationella minoriteterna.
  • Skydda och lyfta fram de nationella minoriteternas språk och kultur. 
  • Ge barn och unga möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
  • Anta mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete.

Minoritetslagen i sin helhet på riksdagens hemsida

Vad gör kommunen?

Kungälvs kommuns övergripande arbete utifrån minoritetslagen beskrivs i dokumentet Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Elever som pratar ett annat språk än svenska i hemmet, har rätt till stöd i sitt modersmål. Detta gäller även minoritetsspråken.

Här finns mer information om skolans skyldigheter.

Även bibliotekslagen ger även riktlinjer för att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska.

Läs mer om detta i dokumentet Biblioteksplan.

  Sidan uppdaterades: