Tjuvkil Etapp 4

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tjuvkil etapp 4.

Projektering/utredning: Februari 2020 - December 2022
Byggtid: 
Feb 2024 - Dec 2024
Status:
Projektering pågår
Projektör:
WSP
Entreprenör:
Upphandlas efter genomförd projektering
Byggprojektledare: Michael Rönngård
Länk till arbetet med detaljplanen för området: Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera

2024-01-16

Klartecken för utbyggnad till delar av området

Kommunen har ändrat i vilken ordning vi ska bygga ut VA utmed kusten. Beslutet betyder att vi under 2024 kan börja arbetet med utbyggnaden av kommunalt VA i området I det här första skedet handlar det om de fastigheter som ligger inom området som Länsstyrelsen pekat ut som ett prioriterat området för vatten och avloppstjänster. VA till fastigheter utmed Stenstavägen uppe på berget kommer att starta först efter att den nya detaljplanen för området börjar gälla. Följ utvecklingen av detaljplanen Tjuvkil etappA här.

2023-12-18

Projektledare utsedd

Byggprojektledaren för VA utbyggnaden i Tjuvkil etapp4 är Michael Rönngård. Kontaktuppgifter finns överst på sidan.

2022-06-14

Uppdatering

På grund av begränsningar i kommunens distributionskapacitet kommer projektets utförande att skjutas fram till 2024.

2021-06-30

Projektet skjuts fram till 2023

Granskningsprocess av projekterade handlingar pågår men på grund av begränsningar i kommunens vattenledningsnät kommer vi behöva vänta en tid med att genomföra det.  

 

2021-05-28

Uppdatering 

Detaljprojekteringen är klar i juni, därefter börjar granskingsprocessen.

2021-02-02

Uppdatering 

Detaljprojektering fortgår och planeras vara klart under våren, därefter väntas en granskningsprocess av handlingarna. Nästa steg är upphandling av entreprenör som beräknas börja hösten/vintern 2021.

2021-01-07

Verksamhetsområde och VA-projekt i anslutning till Tjuvkil Etapp 4

Verksamhetsområde har upprättats för området och övertagande pågår. Kommunen har startat ett särskilt projekt för dagvattenhantering i området för Tjuvkil Etapp 4.

Här kan du läsa om dikesprojektet i Tjuvkil

2020-12-18

Uppdatering 

Systemhandlingen är klar och projektören jobbar vidare med detaljprojektering. Geotekniska undersökningar har pågått under hösten och håller på att färdigställas.

2020-11-24

Framtagande av systemhandling och inmätning

Projektörerna arbetar nu med att ta fram en systemhandling, vilket är en handling som i grova drag beskriver hur ledningarna ska läggas. Parallelt görs även kompletterande inmätningar på plats för att samla viktig information om hur omgivningen ser ut.

2020-07-08

Projektör är upphandlad

Nu är projektör för detaljprojektering upphandlad. Det är WSP som kommer utföra detaljprojekteringen. Startmöte har hållits och detaljprojektering är påbörjat.

2020-05-04

Anbudstiden för projektör avslutad

Nu pågår kontraktskrivningen mellan kommunen och projektören. När kontraktet är klart och påskrivet kan vi berätta om vilka som vann och då inleds också själva projekteringen av ledningarna i området.

2020-03-25

Ny byggprojektledare utsedd

Zacharias Holmén som tidigare varit projektledare för Tjuvkil E4 går nu på längre föräldraledighet. Framöver kommer Fredrik Jensen att vara projektledare och kan nås per mejl genom Fredrik.Jensen@mlprojektledning.se.

2020-03-03

Projektören för etappen utses

Under mars månad kommer projektörer kunna lämna anbud på projekteringsuppdraget i Tjuvkil etapp 4. Projekteringen beräknas dra igång i början av april. Därefter kommer undersökningar av marken ute i Tjuvkil att börja utföras.

2020-02-04

Upphandling av projektör inleds

Nu går arbetet med VA-utbyggnaden i Tjuvkil etapp 4 in i ett nytt skede. Genom en upphandling ska en projektör utses. Samtidigt pågår samordning med andra delar av kommunen. Bland annat detaljplanearbetet för området för att ta reda på om och i så fall hur det påverkar VA-utbyggnaden.
Tipsa grannar och vänner om den här sidan. Om du inte redan följer sidan så skriv in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan igen. Det finns också sen en tid tillbaka en omarbetad broschyr som berättar om varför vi bygger ut VA i hela kommunen.

Läs broschyr om VA-utbyggnaden här

2019-06-11

Tjuvkilsområdet delas upp i etapper

De grövre överföringsledningarna fram till Tjuvkilsområdet är klara och nu inleds planeringsarbetet med att bygga ledningarna inne i själva området. Om din fastighet Ingår i etapp 4 (se bilden överst) så ska du börja att följa den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett meddelande när vi uppdaterar den här sidan med ny information. Du kommer också att få information i din brevlåda om vad som är på gång. 

Kommunen har alltså påbörjat planeringsarbetet i området och detaljprojektering förväntas påbörjas under 2019 och pågå under 2020. Samtidigt arbetar planenheten med att ta fram nya detaljplaner för området. Mer om detta kan du läsa på hemsidan för planarbetet, Tjuvkil detaljplan.

Framöver kommer mer information att laddas upp gällande tidplaner och under 2020 kommer vi att hålla ett informationsmöte med berörda fastighetsägare. Kommunen återkommer med mer skriftlig information när planeringsarbetet har kommit längre.

Vi vill avsluta med att förtydliga att numreringen av etapperna inte har något att göra med i vilken ordning de i ett senare skede byggs.

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

2018-05-14

Entreprenad för överföringsledningar är igång

Entreprenaden för överföringsledningar till Tjuvkils huvud är nu igång. I arbetena ingår utbyggnad av överföringsledningar för vatten- och spillvatten, samt byggande av två avloppspumpstationer. Ledningarna läggs längs grön linje i kartan, från Lycke kroken i söder och vidare ut till Tjuvkils huvud. Utförare av arbetena är Markbygg och de förväntas vara färdiga till oktober 2018.

Vi ber om överseende för eventuella störningar.

2017-12-19

Juluppehåll i anläggningsentreprenad för Tjuvkil 2:67

Under perioden 22 december – 8 januari kommer det att vara uppehåll i entreprenadarbetena för Tjuvkil 2:67. Under denna period kommer samtliga boende i området ha normal framkomlighet till sina fastigheter. Entreprenaden planeras sen att pågå fram till slutet av januari. Entreprenören återkommer sen om ett par år när marken satt sig för att göra klart med asfalt och stensättning som exempelvis gatsten.   

2017-12-04 

Planerad byggstart januari 2018

Just nu är vi mitt uppe i upphandlingen av entreprenaden för för vatten- och avloppsledningen utmed den gröna linjen på kartan. Den så kallade överföringsledningen. Anbuden väntas under december månad och byggstarten är planerad till januari 2018 och beräknas vara klar under hösten samma år.

2017-11-29 

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  

Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.


2017-08-30

Anläggningsentreprenad för Tjuvkil 2:67 är igång!

Sedan tre veckor tillbaka är entreprenör etablerad på plats och arbetet med entreprenad för gata, VA och övrig infrastruktur inom Tjuvkil 2:67 är i full gång. Just nu pågår bland annat borrning för ledningsdragning genom berg.

Entreprenadarbetena planeras pågå fram till slutet av november. Entreprenören kommer sedan tillbaka under våren för att asfaltera gator och sätta kantsten.

2017-06-27

Behovsbedömning

Kommunen har arbetat med att ta fram behovsbedömning och att dela upp Tjuvkil i etapper. Under tiden det arbetet har pågått har det kommit till fler frågor vilket har gjort att det tagit längre tid än beräknat.
Under hösten 2017 planeras en tidsatt etappindelning vara klar.

Vi kommer att eftersträva att utbyggnaden av kommunalt VA samordnas med uppdatering av detaljplaner inom området. 

Anläggningsentreprenad för Tjuvkil 2:67

Kommunen har anlitat Markbygg som entreprenör för att göra VA-arbeten, gatuarbeten och övrig infrastruktur inom Tjuvkil 2:67.

Startmöte kommer att hållas i slutet av juni och arbetet planeras att starta efter semestern.

Uppdaterad sträckning för överföringsledning

Sträckningen för VA-överföringsledningen mellan väg 580 och exploateringsområdet, Tjuvkil 2:67, har reviderats och uppdaterad sträckning går att se på kartan ovan.

Projektering av överföringsledningen är under slutskede och entreprenör förväntas upphandlas under hösten 2017.

2017-05-09

Inlösen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Det är bruksvärdesprincipen som ska gälla när kommunen löser in enskilda vatten- och avloppsanläggningar i samband med att den kommunala VA-servicen byggs ut. Kommunfullmäktige beslutade om regelverket vid sitt möte den 20 april. 


2017-04-10

Reviderad tidsplan

Tidsplanen är uppdaterad. Delar av sträckningen är ute på entreprenadupphandling. Berörda fastighetsägare har blivit informerade vid ett möte i Stadshuset. Förändring av tidplan avser endast den gröna sträckningen, övriga utredningar pågår som planerat.

2016-11-16

Behovsbedömning

VA-utbyggnaden för Tjuvkil är planerad under perioden 2017-2025 enligt beslutad VA-utbyggnadsplan. För att kunna besluta om en etappindelning för VA-utbyggnaden inom området genomför kommunen just nu en behovsbedömning för respektive delområde inom Tjuvkil. Bedömningen tar hänsyn till miljö, hälsa och samhällsutveckling.

En etappindelning för Tjuvkil beräknas vara klar under första halvåret 2017.

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg-för-steg-beskrivning av processen att ansöka (PDF). Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (PDF)

Mer om alternativ utbyggnadsmodell

Bor du i Tjuvkil och är intresserad av att bygga ut kommunalt VA i privat regi, då bör du vänta med din ansökan till kommunen har publicerat sin etappindelning för området.

2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information om detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA.pdf


2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Tjuvkil i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.


2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten, mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

2016-04-05

Informationsmöten

För tillfället pågår informationsmöten för markägare på sträckan Matskärens reningsverk – Tjuvkils huvud. Berörda kommer att bli kallade via post.

2016-03-23

Projektering

Projektering av överföringsledningar för vatten och spillvatten till Tjuvkils huvud pågår.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: