Tillsyn

Kungälvs kommun utövar tillsyn över fristående verksamheter som förskolor och pedagogisk omsorg som drivs av privata aktörer. Tillsynen ska säkra att verksamheterna drivs enligt de bestämmelser som gäller för respektive verksamhetsform.

Regelbunden tillsyn

Kommunen strävar efter att besöka varje fristående förskola och pedagogisk omsorg ungefär vart tredje år.
Inför tillsynen ska den enskilda huvudmannen beskriva sin verksamhet och komma in med dokumentation. Tillsynen innefattar även att kommunen gör en så kallad ägar- och ledningsprövning. Läs mer om att starta fristående skola här 

Riktad tillsyn

Utöver planerade besök kan tillsyn göras riktat mot ett eller flera områden. Besöken kan vara både anmälda eller oanmälda. Riktad tillsyn kan göras om kommunen får signaler om missförhållanden av vårdnadshavare, allmänheten eller om det funnits upprepade brister i verksamheten.

Skyldighet att lämna uppgifter och ge tillträde till lokaler

Den enskilda verksamheten som står under kommunens tillsyn är skyldig att lämna de
upplysningar, handlingar och annat material samt ge tillträde till lokaler som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin tillsyn av verksamheten.

Ingripanden

Om en fristående verksamhet bedöms ha brister kan kommunen fatta beslut om olika typer av ingripanden till exempel i form av ett föreläggande, men i allvarliga fall kan även ett godkännande återkallas.

Läs mer på:

Godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, friliggande fristående fritidshem och fristående pedagogisk omsorg, Tillsyn och insyn av fristående verksamheter.

Brister i verksamheten vid fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg

Om du har synpunkter som rör missförhållanden eller andra brister på en fristående förskola eller pedagogisk omsorg ska du i första hand vända dig till den fristående verksamhetens huvudman (vanligen en styrelse) som är skyldig att ta emot och utreda klagomål (klagomålshantering).
Om huvudmannen trots detta inte löser bristerna kan du kontakta kommunen på kommun@kungalv.se Kungälvs kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna och fristående pedagogisk omsorg.
Gäller din synpunkt en fristående skola ska du vända dig till Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet. Kommunen gör en bedömning av de uppgifter som kommit in och hur de ska hanteras inom ramen för tillsynen. Det kan innebära att en tillsyn inleds men det kan även innebära att uppgifterna sparas och hanteras när kommunen gör ordinarie tillsyn hos den fristående verksamheten.
Kommunen kan även lämna över inkomna synpunkter till den fristående huvudmannens klagomålshantering
Gäller uppgifterna att ett barn/elev utsätts för kränkande behandling anmäls detta till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet som är tillsynsmyndighet. Kommunen har inte tillsyn över hanteringen av kränkande behandling i de fristående verksamheterna.

  Sidan uppdaterades: