Råd

I Kungälvs kommun finns ett antal råd med uppgift att tillvarata intressen hos olika grupper av kommuninvånare. De ska bidra till en ökad samverkan med kommunen i frågor som rör gruppen.

Råden har representanter från kommunen, intressegrupper och ibland även från andra berörda organisationer och myndigheter.


Rådet för folkhälsa och social hållbar utveckling

Folkhälsorådet i Kungälvs kommun är en grupp där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag utifrån begreppen folkhälsa, social hållbarhet och trygghet.

Ledamöter i rådet för folkhälsa och social hållbar utveckling


Idrottsrådet

Idrottsrådet består av sex ledamöter från olika idrottsföreningar i Kungälv och fungerar som idrottens språkrör i stora och små frågor. Ett nytt idrottsråd utses varje höst i samband med Kungälvsidrottens ordförandekonferens.

Förtroendevalda i idrottsrådet

Kulturrådet

Kulturrådet verkar för en bra dialog mellan kulturen i Kungälv och kommunen. Kulturrådet består av 7 ledamöter från olika kulturföreningar samt kulturutövare i Kungälv.

Kulturrådets uppgift är att:

  • sätta fokus på kulturfrågorna i kommunen
  • vara språkrör för kulturen i Kungälv i syfte att öka dialogen mellan politiker och kulturföreningar/kulturutövare.
  • dela information med varandra.

Förtroendevalda i Kulturrådet


Rådet för funktionshinderfrågor

Syftet med Rådet för funktionshinderfrågor är att ge kommuninvånare med funktionsnedsättning inflytande och insyn i handläggningen av frågor av allmän karaktär.

Kungälvs kommuns Råd för funktionshinderfrågor ska med utgångspunkt från kommunens funktionshinderpolitiska program Tillgänglighet och delaktighet för alla

  • verka för att Kungälvs kommun följer FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet samt nationella mål och riktlinjer för funktionshinderspolitiken.
  • utveckla en god samverkan mellan funktionshinderrörelsens organisationer och kommunala styrelser och nämnder samt verka för att funktionshinderaspekterna beaktas på alla andra områden inom kommunen.
  • förmedla kunskaper som kan öka medvetenheten och förändra attityder inom kommunens organisation som helhet.

Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor


Pensionärsrådet

I Pensionärsrådet sker överläggningar, diskussioner och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

Rådet är ett remissorgan till Kommunstyrelsens Sociala utskott. Det innebär att kommunen ska informera rådet om planer och förändringar som berör pensionärerna. De ska hämta in synpunkter i ett så tidigt skede att rådet kan påverka ärendets handläggning.

Pensionärernas representanter i rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan ge förslag till det serviceutbud som berör de äldres förhållanden i samhället.

Ledamöter i pensionärsrådet


Ungdomsrådet

Ungdomsrådets ledamöter går i någon av högstadieskolorna i kommunen. Ungdomsrådet har ett eget anslag inom ramen för kommunfullmäktiges budget. Förutom att besluta om sin budget har de möjlighet att skicka skriftliga förslag, så kallade motioner, till kommunfullmäktige. De har också möjlighet att skriva frågor, så kallade interpellationer, till ansvariga politiker.

Syftet med ungdomsrådet är att öka ungdomars förståelse för, och kunskap om, den demokratiska beslutsprocessen. Ungdomsrådet är en remissinstans i frågor som rör barn och ungdomar i Kungälvs kommun.

Kontaktpolitiker i ungdomsrådet

  Sidan uppdaterades: