Marklov

Inom detaljplan krävs marklov och startbesked för att få ändra marknivån avsevärt. Vad som avses med avsevärt varierar beroende på de befintliga förhållandena.

 Det anses vara en lovpliktig åtgärd om marken höjs eller sänks med 0,5 meter eller mer.

Du kan ansöka om bygglov och marklov på samma blankett.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.


Handlingar som krävs vid ansökan/anmälan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Förslag till kontrollplan
  3. Situationsplan
  4. Sektionsritning, i skala 1:100
  5. Fotografier

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas, men krävs inte vid mindre markåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.


2. Förslag till kontrollplan

För att få börja förändra marken krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare markåtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet. 

Vi kontaktar dig om ditt förslag till din kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

 

3. Situationsplan

Situationsplan ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid vissa små markåtgärder kan ett utdrag ur primärkartan användas.

Kontakta Kart- och mätenheten via kommunens Kundcenter, telefon 0303-23 80 00, för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Du betalar en avgift för kartan.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att ansökt åtgärd tydligt redovisas på situationsplan.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)


4. Sektionsritning, i skala 1:100

  • På ritningar ska skala vara angiven.
  • Ritningar ska vara måttsatta.
  • Mått ska främst anges i millimeter.
  • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.
  • Marksektionen ska redovisa åtgärden i dess relevanta delar.

Vid mer komplexa markåtgärder kan det behövas fler än en sektionsritning. Redovisa även på situationsplanen var marksektionen är tagen.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pd, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)


5. Fotografier

Ta foton från olika vinklar och avstånd på det den plats där marken avses ändras. Skriv gärna en förklaring på fotografierna.


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

  Sidan uppdaterades: