Marklov

Inom detaljplan krävs marklov och startbesked för att få ändra marknivån avsevärt. Vad som avses med avsevärt varierar beroende på befintliga förhållanden.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Bra att veta

 • Det anses vara en lovpliktig åtgärd om marken höjs eller sänks med 0,5 meter eller mer.
 • Du kan ansöka om bygglov och marklov på samma blankett. 

 

Sök bygglov och andra åtgärder

Du kan söka bygglov digitalt via kommunens E-tjänst.

Sök bygglov och andra åtgärder här

Handlingar som krävs vid ansökan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

 • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
 • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
 • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Ansökan

Beroende på hur komplicerad eller avancerad åtgärden är, eller beroende på vilken typ av åtgärd du ska göra, kan bygglovenheten kräva att du anlitar en så kallad certifierad kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en person som hjälper dig att kontrollera att alla tekniska krav på byggnationen uppfylls.

Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid mindre markåtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.

Förslag till kontrollplan

För att få börja förändra marken krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare markåtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet. 

Vi kontaktar dig om ditt förslag till din kontrollplan inte kan godkännas, behöver justeras eller om det krävs tekniskt samråd innan vi kan ge dig startbesked.

Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala ska vanligen upprättas på nybyggnadskarta. Vid vissa små markåtgärder kan ett utdrag ur primärkartan användas.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:500 eller 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att situationsplanen visar anmäld åtgärd på ett tydligt sätt. Visa vilken yta som berörs och ange befintliga och nya plushöjder för marken. 

Kontakta Kart- och markenheten via kommunens kundcenter för beställning av nybyggnadskarta eller utdrag ur primärkartan. Observera att en avgift tas ut för karta.

Sektionsritning

 • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
 • På ritningar ska skala vara angiven.
 • Ritningar ska vara måttsatta.
 • Marksektionen ska redovisa åtgärden i dess relevanta delar.
 • Befintliga och nya marklinjer ska redovisas.
 • Fastighetsbeteckning ska finnas.På ritningar ska skala vara angiven.

Vid mer komplexa markåtgärder kan det behövas fler än en sektionsritning. Redovisa även på situationsplanen var marksektionen är tagen.

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pd, nytt fönster)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf, nytt fönster)

Fotografier

Ta foton från olika vinklar och avstånd på det den plats där marken avses ändras. Skriv gärna en förklaring på fotografierna.

  Sidan uppdaterades: