Olovligt byggande

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över att reglerna i plan- och bygglagen följs. Att bygga eller riva utan lov och startbesked är olovligt om åtgärden kräver bygglov eller är anmälningspliktig. Enligt plan- och bygglagen ska även byggnader och tomter hållas i vårdat skick och skötas.

Om något som kräver lov eller anmälan har utförts utan att kommunen har beviljat lov eller gett startbesked, kallas det för olovligt byggande eller "svartbygge". Tänk på att även förberedelser till byggnation kan vara olovliga. Misstänker du att något är utfört utan lov kan du kontakta kommunen för att göra en anmälan.

Tillsynsärende

Ett tillsynsärende kan inledas genom att någon gör en anmälan till kommunen eller genom att kommunen själva upptäcker en åtgärd som är olovlig. När kommunen har fått kännedom om en olovlig åtgärd startas ett tillsynsärende. Tillsynsärendet handläggs av miljö- och byggnadsnämnden som är den myndighet som har tillsynsansvar över att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) följs. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att starta en utredning för att se om något olovligt har skett. Ärendet kommer leda till ett beslut. Du som har gjort en anmälan får ta del av de beslut som fattas i ärendet. Om du är anonym får du ingen sådan återkoppling.

Byggsanktionsavgifter och viten (böter)

Miljö- och byggnadsnämnden kan ta ut en byggsanktionsavgift för åtgärder som kräver lov eller anmälan och som har startat innan nämnden har gett ett startbesked. Eller om en byggnad helt eller delvis tas i bruk innan den har fått ett slutbesked. Om det behövs kan också nämnden besluta om förelägganden som kan förenas med viten.

Information till dig som fastighetsägare

Din tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om den är bebyggd eller inte. Det innebär att den ska skötas så att den inte orsakar risk för olycksfall eller betydande problem för omgivningen eller för trafiken. Till exempel så får ett staket eller växtlighet inte skymma sikten för bilar och cyklister. På sidan om fastighetsägaren ansvar kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är fastighetsägare i Kungälvs kommun.

Anmäla olovligt byggande

En anmälan kan göras per telefon, per brev eller e-post. För att minimera missförstånd ser vi gärna att du lämnar anmälan skriftligt. Du kan alltid välja att vara anonym. Tänk på att avsändaren automatiskt står med när du skickar e-post och att du därför inte blir anonym om anmälan skickas in den vägen.

Följande ska framgå av din anmälan:

  • vilken fastighet eller adress det handlar om.
  • vad du anser har utförts som är olovligt.
  • bifoga gärna bilder och en karta/situationsplan så att din anmälan blir tydlig.
  • om du vet så ange när det du anmäler inträffade/byggdes.
  • beskriv gärna i detalj så som att uppge mått, utseende och avstånd till gränser.
  • om du har haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om frågan.
  Sidan uppdaterades: