Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska sjukdomar.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De allra flesta kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller kollega gör det. Många pratar med närmast anhörig, kollegor eller vänner när de mår dåligt psykiskt, får oro eller ångest och ibland räcker det. När det inte räcker kan man behöva söka professionell hjälp eller vård.

Vänd dig i första hand till vårdcentralen

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska du först och främst kontakta din vårdcentral.

Akut hjälp

Känner du att det är akut kan du kontakta psykiatriska akutmottagningen i Kungälv. Den psykiatriska akutmottagningen tar emot sökande över 18 år med akuta psykiska besvär och i behov av omedelbart ställningstagande till psykiatrisk heldygnsvård.

Akutmottagning psykiatri   Akutmottagning psykiatri

 

Kommunens stöd för dig med psykisk ohälsa

Hjälp till dig som barn eller ung?

Hjälp till barn och unga

Hjälp och stöd till vuxna

I första hand vänder du dig alltid till en vårdcentral vid psykisk ohälsa, för att få hjälp. För dig med psykiatrisk diagnos kan kommunen erbjuda olika slags stöd som exempelvis boendestöd, kontaktperson, hemtjänst eller korttidsboende. Kontakta socialtjänsten om du vill veta mer om dessa biståndsbedömda insatser.

Familjerådgivningen

Du kan i vissa fall få hjälp av Familjerådgivningen.

Krismottagning för vuxna/Familjerådgivningen

Psykisk funktionsnedsättning

Personer som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen till följd av psykiska funktonshinder som inte beror på normalt åldrande kan ansöka om stöd. Du kan få stöd utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stöd enligt LSS
Socialtjänstlagen

Självmordstankar

Det finns alltid hjälp att få. På webblatsen 1177 kan du läsa om vilken hjälp som finns att få om du själv eller en närstående har självmordstankar.

Till 1177:s webbplats om självmord

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet som bygger på frivillighet. Alla som besöker aktivitetshuset får möjlighet till aktivitet, träffa andra i samma situation, gemenskap eller bara komma förbi för en kopp kaffe eller te. Du får vara anonym om du vill. 

På Aktivitetshuset finns olika aktiviteter, som till exempel

  • Skapande
  • Lära leda kurser
  • Social gemenskap
  • Media
  • Friskvård
  • Matlagning

Aktivitetshusets öppettider

  • Måndag till fredag klockan 09.00 - 14.00

Läs mer om aktivitetshuset här


Personligt ombud

Det personliga ombudet kan till exempel hjälpa dig med:

  • råd och stöd när du behöver kontakt med myndigheter
  • att sammanställa vilket stöd du behöver
  • frågor som handlar om dina behov och rättigheter 

Kungälv och Stenungsund har en gemensam verksamhet för personligt ombud, som du kan vända dig till. På Personligt ombuds webbplats - www.personligtombud.sehittar du mer information.

Kontaktuppgifter till Personligt ombud

Maria Jörgensen Tel: 0706 - 18 11 43 E-post: Maria.Jorgensen@kungalv.se
John Egil Rage Tel: 0706 - 18 11 44 E-post: john.egil.rage@stenungsund.se

Anhörigstöd

Om du behöver stöd som anhörig

  Sidan uppdaterades: