Notarius Publicus

Notarius publicus är en person som av staten fått ett uppdrag att hjälpa allmänheten. Uppdraget kan vara att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, exempelvis namnunderskrifter.

Notarius Publicus i Kungälv är 

Jan Bredin, Advokatfirman Jan Bredin AB
Besöksadress: Gamla Gärdesgatan 10B, Kungälv
Postadress: 442 30 Kungälv
Telefon: 0303-580 50
Mobil: 0708-74 95 70
E-post: j.bredin@telia.com 

Notarius publicus uppgift är att hjälpa allmänheten med bland annat att:

  • bestyrka namnunderskrifter
  • kontrollera lottdragningar
  • vara med som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, då förseglingar sätts på eller bryts
  • efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa åtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kunskap eller är behörig att företräda någon annan
  • ta upp växel- eller checkprotester
  • bestyrka översättningar så långt det är möjligt

Notarius Publicus får ta ut rimlig ersättning för utfört uppdrag.
Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius Publicus i länet.

  Sidan uppdaterades: