Regnvatten och skyfall

I kartan kan du se om du bor i ett område som riskerar att svämma över i samband med stora regnmängder. Vi reder ut vem som ansvarar för vad och hur vi kan arbeta tillsammans för att minska riskerna för översvämningar i framtiden.

(plats för kartan över områden som kan svämma över)

Samarbete behövs

För att minska risken för översvämningar vill vi att du i första hand tar hand om ditt regnvattnet direkt på tomten. Exempelvis genom att låta det sippra ner i marken en bit från huset. Utanför din fastighet kan ansvaret ligga på exempelvis en vägförening, Trafikverket eller kommunen. Om alla leder bort sitt regnvatten så fort det går så flyttas problemet nedströms och vi får till slut översvämningar där marken är som lägst.

För att undvika detta behöver vi bromsa vattnets väg där det går. Låta det samlas upp snabbt i exempelvis en damm eller försänkning i marken för att sen rinna vidare mer kontrollerat. Ledningarna för regnvatten som lagts för många årtionden sen klarar i en del fall inte dagens regnmängder. Att byta ledningarna tar lång tid och är i på en del håll orealistikst.

Tips till villaägare

Mycket kan man göra själv men är du det minsta osäker så ta alltid hjälp av någon som kan. (se bildspel för inspiration)

  • Samla upp regnvatten i en tunna. Att ta av vid torra perioder. Tänk på att leda vattnet vidare om den blir full snabbt.
  • Koppla bort stuprör och led ut vattnet på gräsmattan minst två meter. Tre meter från huset om du har källare.*
  • Undvik hårda ytor som asfalt och betong.
  • Skapa gräsmattor och grusgångar. De är jättebra på att ta hand om regnvatten.

Du som ansvarar för större fastigheter

Titta först på tipsen till villaägarna. Arbeta också med att försöka bromsa och fördröja regnvattnet väg till våra gemensamma ledningar och diken.

  • Skapa en så kallad stenkista på din fastighet där vattnet kan samlas snabbt och sen sjunka undan långasmt.
  • Skapa en regnrabatt att leda stuprören till. Det är en nedsänkt rabatt där man sätter speciella växter som tål översvämning under perioder. (se bildspel för inspiration)
  • skapa flacka diken som kan svämma över utan att skada något.

*Du som idag betalar dagvattentaxa (den del av VA-taxan som rör regn- och dräneringsvatten) kan ansöka om att slippa en del av den taxan. Det du behöver göra är att koppla bort dina stuprännor. Om du senare vill ansluta dig igen får du betala en ny anslutningsavgift.

Så arbetar kommunen med regnvatten

Att ta hand om stora mängder vatten är komplicerat. Speciellt då förutsättningarna ändras. Regnen blir kraftigare, mer yta asfalteras och fler hus byggs. Vi behöver också ta hänsyn till nivåerna i Göta älv, Norde älv och havet dit regnvattnet vi leder vidare hamnar. Därför är det viktigt att här och nu ta hand om sitt eget regnvatten, bromsa vattnets väg där det går och planera för framtiden.
Kommunens arbete med frågan styrs av policydokumentet "Dagvattenplan".

  Sidan uppdaterades: