Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är Miljö- och byggnadsnämndens positiva eller negativa svar på frågan om bygglov kommer att kunna beviljas för en viss åtgärd på en viss plats.

Hur huset ska utformas, både utvändigt och invändigt, avgörs först efter ansökan om bygglov, men redan i förhandsbeskedet kan vissa utformningskrav ställas, till exempel vad gäller husets höjd. Det finns inget hinder mot att ansöka om bygglov direkt, utan att först ha erhållit ett positivt förhandsbesked.

Om platsen ligger inom detaljplan finns sällan någon anledning att ansöka om förhandsbesked. Då anger detaljplanen hur marken ska användas.

Syftet med förhandsbesked är antingen att utreda förutsättningarna före det att kostnader läggs på bland annat bygglovsritningar, eller för att stycka av och sälja fastighet. Du ansöker om eventuell avstyckning hos Lantmäteriet, men för att få stycka av kräver Lantmäteriet att det finns ett giltigt positivt förhandsbesked eller beviljat bygglov.

Positiva förhandsbesked kostar vanligen mellan 9 000 och 12 600 kronor. Negativa förhandsbesked kostar vanligen mellan 5 500 och 7 100 kronor. Om ärendet återtas av sökanden innan beslut om förhandsbesked har fattats tar vi betalt efter hur mycket arbetstid vi har lagt ner på ärendet.

Du som står inför att ansöka om förhandsbesked rekommenderas att läsa informationsdokumenten Utdrag ur kommunens översiktsplan angående tillkommande bebyggelse utanför detaljplan (pdf), om när positivt förhandsbesked kan ges och inte kan ges. På så vis kan du spara tid och pengar, genom att inte ansöka på en plats där positivt förhandsbesked uppenbart inte kan ges. Du rekommenderas också att se i Länsstyrelsens karta, om den tänkta tomten ligger inom till exempel strandskyddsområde eller nära fornlämning.

Vid ansökningar om förhandsbesked går handläggningen snabbare om du har varit noggrann när du utformat ansökan, och inte missat något av det som ska ingå i den.

Om den tänkta tomten ligger inom strandskyddsområde krävs ävenstrandskyddsdispensför den tänkta byggnationen. Om den tänkta tomten ligger nära fornlämning kan du själv kontakta Länsstyrelsen Västra Götalandför att höra med dem om eventuellt tillstånd om ingrepp i fornlämning.


Information:


Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.

Handlingar som krävs vid ansökan:

  1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett
  2. Situationsplan
  3. Vattenplanering och avloppsplanering samt uppgifter om eventuell djurhållning i närheten
  4. Eventuell skiss på hus
  5. Gärna grovutstakning på plats

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven ansökningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan om förhandsbesked (pdf)


2. Situationsplan

Situationsplan ska upprättas på avstyckningskarta alternativt Lantmäteriets fastighetskarta.

Kontakta Kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta, telefon 0303-23 80 00.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:1000 eller 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och av hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att ansökt åtgärd tydligt redovisas på situationsplanen.

Situationsplan ska vara svart-vit, inte i färg. På den ska redovisas:

  • Förslag på husets kontur och placering, ungefärligt redovisad
  • Förslag på tillfart, ungefärligt redovisad
  • Förslag på tomtgräns (vad som avses användas som privat tomt), oavsett om avstyckning planeras


3. Vattenplanering och avloppsplanering samt uppgifter om eventuell djurhållning i närheten

Samtidigt som du söker förhandsbesked ska du också skicka in en vattenplanering och avloppsplanering (VA-planering) och en redovisning av djurhållare i närheten. Miljöenheten kan inte yttra sig i ärendet förrän du har skickat in detta. 

Vattenplanering och avloppsplanering (VA-planering) och redovisning av eventuell djurhållning (pdf)


4. Eventuell skiss på hus

Om du redan vet vilken hustyp du önskar får du gärna bifoga en skiss på den.


5. Gärna grovutstakning på plats

Grovutstaka gärna husets hörn på platsen, använd färgade träkäppar eller liknande.

  Sidan uppdaterades: