Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är Miljö- och byggnadsnämndens positiva eller negativa svar på frågan om bygglov kommer att kunna beviljas för en viss åtgärd på en viss plats.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Vad är ett förhandsbesked?

Syftet med ett förhandsbesked är antingen att utreda förutsättningarna före det att kostnader läggs på bland annat bygglovsritningar, eller för att stycka av och sälja fastighet. Du ansöker om eventuell avstyckning hos Lantmäteriet, men för att få stycka av kräver Lantmäteriet att det finns ett giltigt positivt förhandsbesked eller beviljat bygglov.

Hur huset ska utformas, både utvändigt och invändigt, avgörs först efter ansökan om bygglov. Men redan i förhandsbeskedet kan vissa utformningskrav ställas, till exempel vad gäller husets höjd. Det finns inget hinder mot att ansöka om bygglov direkt utan att först ha fått ett positivt förhandsbesked. Om platsen ligger inom detaljplansområde finns sällan någon anledning att ansöka om förhandsbesked. Då anger istället detaljplanen hur marken ska användas.

Du som ska ansöka om förhandsbesked rekommenderas att läsa informationsdokumenten Utdrag ur kommunens översiktsplan angående tillkommande bebyggelse utanför detaljplan (pdf). Där får du exempelvis information om när positivt förhandsbesked kan och inte kan ges. På så vis kan du spara tid och pengar genom att inte ansöka på en plats där positivt förhandsbesked uppenbart inte kan ges. Du rekommenderas också att titta i Länsstyrelsens karta, om den tomten ligger inom till exempel strandskyddsområde eller nära en fornlämning.

Vid ansökningar om förhandsbesked går handläggningen snabbare om du har varit noggrann när du utformat ansökan, och inte missat något av det som ska ingå i den.

Strandskyddsområde

Om den tänkta tomten ligger inom strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens för den tänkta byggnationen. Om den tänkta tomten ligger nära fornlämning kan du själv kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland för att höra med dem om eventuellt tillstånd om ingrepp i fornlämning.


Fortsatt läsning

Handlingar som krävs vid ansökan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

  • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
  • Fil som innehåller flera olika typer av handlingar ska delas upp i separata PDF filer.
  • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
  • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
  • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Ansökan

Var noga med att fylla i alla uppgifter.

Situationsplan

Situationsplan ska upprättas på avstyckningskarta alternativt Lantmäteriets fastighetskarta.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:1000 eller 1:500. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek och hur mycket av omgivningen det är relevant att redovisa. Det är viktigt att ansökt åtgärd redovisas tydligt på situationsplanen.

Situationsplanen ska redovisa
  • Förslag på husets kontur och placering, ungefärligt redovisad
  • Förslag på tillfart, ungefärligt redovisad
  • Förslag på tomtgräns (vad som avses användas som privat tomt), oavsett om avstyckning planeras

Kontakta kommunens kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta via e-post: kommun@kungalv.se

Vattenplanering och avloppsplanering samt uppgifter om eventuell djurhållning i närheten

Samtidigt som du söker förhandsbesked ska du också skicka in en vattenplanering och avloppsplanering (VA-planering) och en redovisning av djurhållare i närheten. Miljöenheten kan inte yttra sig i ärendet förrän du har skickat in detta. 

Vattenplanering och avloppsplanering (VA-planering) och redovisning av eventuell djurhållning (pdf, nytt fönster)

Skiss på hus

Om du redan vet vilken hustyp du önskar får du gärna bifoga en skiss på den.

Grovutstakning på plats

Grovutstaka gärna husets hörn på platsen, använd färgade träkäppar eller liknande.

  Sidan uppdaterades: