Räfsal — Solbräcke Etapp E

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Räfsal-Solbräcke Etapp 4.

Projektering/utredning: Slutförs vår/sommar 2021
Byggtid:
Februari 2022 - November 2022
Status:
Projektering klar, upphandling pågår
Projektör:
Norconsult Göteborg
Entrepenör:
Markbygg 
Projektledare: Micael Pehrson

2023-03-29

Ny projektledare

Micael Pehrson på Kungälvs kommun tar över som projektledare efter Marcus Larsson.

2022-11-14

Grusväg hålls stängd

Grusvägen ner mot Karebyvägen hålls avstängd prelimimärt fram till den 13 december. Vänligen respektera avspärrningarna! Rivning av pumpstationen påbörjas efter v.47. Återställningsarbeten pågår inför slutbesiktning.

2022-11-04

Följer tidsplanen

Arbeten fortlöper enligt tidplan. Arbeten pågår i området för grusvägen ner mot Karebyvägen och i Räfsal där den nya vattenledningen kopplas in mot befintlig vattenledning. Återställningsarbeten pågår löpande.

2022-10-04

Pumpstation tas isär

Arbeten fortlöper i Ullstorp och vid Karebyvägen. Under oktober kommer pumpstationen i Ullstorp att demonteras. Kommunen och Markbygg påminner beoenden i området att fortsatt respektera avspärrningarna ner mot Karebyvägen.

2022-08-31

Respektera avspärrningarna

Kommunen och Markbygg ber boenden att respektera avstängningen vid gångvägen mellan Karebyvägen och Ullstorps bostadsområde. Arbetet fortlöper under hösten i Ullstorpsområdet samt vid Karebyvägen.

2022-07-06

Hinder vid borrning

Markbygg har stött på hinder vid borrning under väg 574 och delar av vägbanan har därför varit avstängd under v. 25. Förhoppningsvis är området återställt under vecka 26 då de båda körfälten är öppna för trafik igen. Gångvägen mellan Karebyvägen och Ullstorp kommer att stängas av efter semestern för att arbeten med att täcka av berg samt byte av trumma i bäcken ska genomföras. Gång- och cykeltrafiken leds om enligt anvisning på plats. Arbeten i Ullstorpsområdet kommer att starta efter semestern och arbetsfordorn kommer att finnas i området. Avstängning av Räfsalsvägen kommer att öppnas igen under v. 27 och asfaltering är inplanerad i början av juli. Markbygg har semester mellan vecka 28 - 31.

2022-06-14

Grusväg avstängd

Grusvägen från Ullstorp till Karebyvägen är avstängd på grund av att Markbygg utför ett förberedande arbete med avverkning av träd och sly längs vägen samt att de har långa vattenledningar liggandes i området. Avstängningen är en försiktighetsåtgärd för att unvika att någon skadar sig vid eventuell tillstötning av material. Grusvägen kommer troligtvis att öppnas igen under vecka 24 och hålls öppen fram till vecka 32 (med risk för ändringar) då arbetena tas upp igen efter semestern. Rörstuvarna i Ullstorp kommer att täckas och säkras upp ytterligare inför semesterperioden. Arbeten i Ullstorp är inplanerade att starta igen vecka 32. Gång- och cykelvägen längs med Karebyvägen i höjd med SEA IT, kommer att stängas av under vecka 24. Gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till närliggande Gång- och cykelväg. Se skyltning nere vid Karebyvägen.

2022-05-17

grusväg stängd

Markbygg arbetar med VA schakt längs hela Rävsalsvägen. Grusvägen mellan Ullstorp och Karebyvägen kommer att stängas av efter semestern då ett arbete startar i området.

2022-04-12

justerad tidsplan

Markbygg har justerat tidplan och kommer att börja arbetena längs Rävsalvägen iställer för Karebyvägen. Förberedandet av arbetet pågår inför schaktning längs Rävsalsvägen.

2022-03-07

Färgmarkerade stolpar sätts ut

Ledningssträckan har sätts ut av Markbygg i form av färgmarkerade stolpar mellan Karebyvägen och Rävsal. Jordbruksmark och vägar har har synats av speciellt kunniga inom respektive område.

Vi vill uppmärksamma gång- och cykeltrafikanter att sly kommer att rensas bort längs grusvägen mellan Ullstorp och Karebyvägen inför kommande markarbeten.

Entreprenaden förväntas dra igång i slutet av mars månad nere vid Karebyvägen.

Information om projektet

VA-utbyggnaden gäller sträckan Räfsal* — Solbräcke. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som ibland kallas för Etapp/Delprojekt E ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

(*Räfsal stavas ibland Rävsal).

2022-02-02

Förtydligande om informationsbrev

Ett fel har upptäckts i det informationsbrev som skickats ut i till fastighetsägare i dagarna. Ett förtydligande om arbetstider är att dessa kommer att pågå mellan februari 2022 till årsskiftet 2022/2023.

2022-01-25

Upphandling klar

Upphandlingen är avslutad och kontrakt kommer att skrivas med Markbygg AB. Förbesiktning av byggnader kommer att utföras under slutet januari och under februari månad. Om du berörs av detta kommer du få ett informationsbrev.

2021-12-03

Juluppdatering

Upphandling ligger ute och entreprenör tilldelas efter jul- och nyårhelgen. Under det första kvartalet 2022 startar byggandet.

2021-11-15

Arkeologisk undersökning klar

Nu är den arkeologiska undersökningen är klar. Upphandling av entreprenad pågår under november.

2021-09-03

Höstuppdatering

Under september och oktober kommer en arkeologisk undersökning utföras i området. Det innebär att upphandlingen skjuts fram till senare i höst.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-06-30

Arkeologisk undersökning pågår

Under försommaren har arkeologisk undersökning utförts vid Arntorp som planeras fortsätta efter semestern. På grund av detta har upphandlingen förskjutits och kommer att börja hösten 2021.

2021-04-01

Uppdatering 

Upphandling entreprenad planeras pågå under perioden juni-augusti 2021.

2021-02-02

Uppdatering 

Ledningsrätten längs stäckningen mellan punkt D — E har upptäckts ha fel dimensionsangivelse i ledningsrättsbeslutet. Dimensionen för överföringsledningen är 500 millimeter i diameter längs hela sträckningen, även längs punkt D — E. När entreprenaden är klar gör Lantmäteriet en bedömning om vad den slutliga ersättningen blir och som då kommer att justeras. I övrigt fortgår projekteringen som planerat.
 

2020-12-18

Uppdatering 

Projekteringen fortgår som planerat. Samtidigt söks erfodliga tillstånd från Länsstyrelsen som krävs för att få utföra de planerade åtgärderna.

2020-11-24

Uppdatering 

Efter att Delprojekt F nu håller på att färdigställas återupptas projekteringen i delprojekt E.

2020-07-08

Uppdatering

Ledningsrätten för delsträcka E har nu vunnit laga kraft.

2020-05-04

Projekteringen fortsätter

Kompletterande geotekniska undersökningar och inmätningar har gjorts för att få så mycket information som möjligt om omgivningen. 

Enkäter och kartor har skickats ut till fastighetsägare för att samla in så mycket information om befintliga anläggningar som möjligt. Den information som kommer in är mycket värdefull när projekteringen utförs. Till dig som har skickat in svar: Tack för hjälpen.

2020-03-03

Värderingen av marken längs delsträckan klar

Lantmäteriet är nu färdiga med värderingen för delsträckan och denna har skickats ut till fastighetsägare. Fastighetsägare har till den 11/3 att komma in med synpunkter på värderingen.

2020-01-31 uppdaterad 12:31

Fler mätningar på gång

Vi kommer framöver att göra ytterligare mätningar i området. En ny sträckning av ledningen längs sträckan har presenterats för en tid sen vid ett så kallat ledningssammanträde dit alla berörda var kallade. Den största förändringen är att vi i slutet av den här sträckan nu kommer att lägga ledningen i åkermarken istället för mitt i vägen. Se karta över sträckan Räfsal Solbräcke här. Vi har fått en del synpunkter som vi nu har att hantera. Nästa steg är att Lantmäteriet ska fatta beslut om ledningsrätten först därefter kan projekteringen bli helt klar och upphandlingen av entreprenaden kan genomföras.  

Fortsätt följa den här sidan och berätta för dina grannar om att man kan följa arbetet här. För även om vi skickat ut mycket information i pappersform hittills så kommer den här sidan att bli mer uppdaterad när bygget närmar sig och pågår. Den korta länken till den här sidan är: www.kungalv.se/varavsol

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren.

Läs mer om prioriteringsarbetet för detta VA-projekt här.

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag. 

Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  

2017-11-02

Ledningsrätt

Ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Exempel på information som samlas in: naturvärden, arkeologi, fastighetsfrågor, tillstånd att korsa vägar med mera.

Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätt innebär att fastighetsägaren har en begränsning av användningen av marken intill ledningen.

Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning om inte överenskommelse träffats innan. Lantmäteriförrättningen för sträckan borde ske under vintern 2017/2018 och till denna kallar Lantmäteriet.

Mer information om ledningsrätt finns på Lantmäteriets webbplats


2017-07-04

Arkeologi och naturvärdesinventering

Under augusti – september utför Bohusläns museum kompletterande arkeologiundersökningar och Norconsult utför kompletterande naturvärdesinventering.

Planering

Etappen som tidigare kallats Etapp E ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i rutan med rubriken  "Prenumerera på sidan".

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: