Övriga åtgärder

För att få utföra vissa åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov krävs startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende.

Sök bygglov och andra åtgärder

Du kan söka bygglov digitalt via kommunens E-tjänst.

Sök bygglov och andra åtgärder här

När krävs ett startbesked?

 • Vid ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Vid installation eller väsentlig ändring av en hiss, anordning för ventilation eller vatten och avlopp i byggnader.
 • Vid ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.d underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad inom detaljplan, om detaljplan anger särskilt bevarandevärde, förvanskningsförbud eller särskilda krav på varsamhet för byggnaden. Mer information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • Vid nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.
 • Vid ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus.
 • Vid inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

 • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
 • Fil som innehåller flera olika typer av handlingar ska delas upp i separata PDF filer.
 • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
 • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
 • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Anmälan

Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Kontrollansvarig är en person som hjälper dig att kontrollera att alla tekniska krav på byggnationen uppfylls. Normalt krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att hitta risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Läs mer om riskbedömningar och kontrollplaner här.

Situationsplan

Situationsplan i lämplig skala ska upprättas på avstyckningskarta alternativt Lantmäteriets fastighetskarta.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek. Det är viktigt är att placeringen av anmäld åtgärd markeras tydligt på situationsplanen.

Kontakta kommunens kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta via e-post:kommun@kungalv.se

Ritningar

Vilka ritningar som krävs beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet. Viktigt är att anmäld åtgärd kan redovisas tydligt. Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:100. Åtgärder som till exempel fönsterfoder och dörrfoder, taktassar eller räcken ska redovisas med hög detaljering, i skala 1:50 eller 1:10.

På ritningar ska skala vara angiven. Ritningar ska vara måttsatta. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler. Ibland kan det krävas detaljritningar, som till exempel vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Planritning

Vid ändring av en befintlig byggnad ska redovisas både befintligt utförande och anmäld åtgärd. Vad som är anmäld åtgärd ska markeras tydligt.

Sektionsritning

Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska exempelvis visa rumshöjder, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken. Vid mer komplexa åtgärder kan det behövas fler än en sektionsritning.

Ritningsexempel

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning.

Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella
 • grundläggning
 • bärande stomme
 • takkonstruktion
 • brandskydd
 • uppvärmning
 • ventilation
 • lösning för vatten och avlopp samt energi och säkerhet

Fotografier vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

De befintliga byggnadsdelar som ska genomgå underhåll ska redovisas på foton tagna från olika vinklar och avstånd. Ange på fotona varifrån de är tagna och vad de visar.

VA-uppgift

VA-uppgift består av en karta och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Kartan visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av attefallshus avsedd för boende.

Fyll i och skicka in ansökan om VA-uppgift tillsammans med anmälan.

Blankett för ansökan om VA-uppgift (pdf)

  Sidan uppdaterades: