Övriga åtgärder

För att få utföra vissa åtgärder vilka inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov krävs startbesked.

Startbesked krävs vid:

 • Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, anordning för ventilation eller vatten och avlopp i byggnader.

 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

 • Underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad inom detaljplan, om detaljplan anger särskilt bevarandevärde, förvanskningsförbud eller särskilda krav på varsamhet för byggnaden. Mer information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

 • Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus

 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus 


Handlingar som krävs vid anmälan:

 1. Ifylld och underskriven anmälningsblankett
 2. Förslag till kontrollplan
 3. Situationsplan
 4. Ritningar, i lämplig skala
 5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning
 6. Fotografier, vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad
 7. VA-uppgift

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld anmälningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf)

Certifierad kontrollansvarig kan krävas beroende på åtgärdens komplexitet och typ av åtgärd. Normalt krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs, hör vi av oss till dig.


2. Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in ett förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Vid enklare åtgärder kan förslaget till kontrollplan vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet.

Vid mer komplicerade åtgärder, till exempel komplementbostadshus, krävs ett utförligare förslag till kontrollplan. Dessutom kan det krävas tekniskt samråd, innan du kan få startbesked.

Förslag till kontrollplan för enkla ärenden (pdf)


3. Situationsplan

Situationsplan ska upprättas på avstyckningskarta alternativt Lantmäteriets fastighetskarta.

Kontakta Kundcenter för att få utdrag ur Lantmäteriets fastighetskarta, telefon 0303-23 80 00.

Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:200. Skalan avgörs av till exempel åtgärdens storlek. Det är viktigt är att anmäld åtgärds placering tydligt markeras på situationsplanen.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


4. Ritningar, i lämplig skala

Vilka ritningar som krävs beror på typ av åtgärd och åtgärdens komplexitet. Viktigt är att anmäld åtgärd kan redovisas tydligt. Lämplig skala varierar, men är vanligtvis 1:100. Åtgärder som till exempel fönsterfoder och dörrfoder, taktassar eller räcken ska redovisas med hög detaljering, i skala 1:50 eller 1:10.

På ritningar ska skala vara angiven. Ritningar ska vara måttsatta. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler. Ibland kan det krävas detaljritningar, som till exempel vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Om planritning

Vid ändring av en befintlig byggnad ska redovisas både befintligt utförande och anmäld åtgärd. Vad som är anmäld åtgärd ska markeras tydligt.

Om sektionsritning

Det är viktigt att sektionsritningen visar intressant del av åtgärdens konstruktion. En sektionsritning ska visa en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. På sektionsritningen ska exempelvis rumshöjder, bjälklagens placering, taklutning samt hur byggnaden ansluter till marken framgå. Vid mer komplexa åtgärder kan det behövas fler än en sektionsritning.

Ritningsexempel:

Ritningsexempel nybyggnad av enbostadshus (pdf)
Ritningsexempel nybyggnad av garage (pdf)
Ritningsexempel tillbyggnad av enbostadshus (pdf)


5. Konstruktionsritningar/Teknisk beskrivning

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar som kan vara aktuella är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, lösning för vatten och avlopp samt energi och säkerhet.


6. Fotografier vid underhåll av kulturhistoriskt värdefull byggnad

De befintliga byggnadsdelar som ska genomgå underhåll ska redovisas på foton tagna från olika vinklar och avstånd. Ange på fotona varifrån de är tagna och vad de visar.


7. VA-uppgift

VA-uppgift består av en ritning och information om regler och rekommendationer vid anslutning till det allmänna (kommunala) vatten- och avloppsnätet. Ritningen visar var ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten går till och från en fastighet och kan användas vid din projektering.

VA-uppgift krävs vid nybyggnation, vid större tillbyggnad, upprättande av ytterligare lägenhet/bostadsenhet, byggnation av Attefallshus eller friggebod avsedd för boende.

Fyll i och skicka in ansökan om VA-uppgift tillsammans med anmälan.

Blankett för ansökan om VA-uppgift (pdf)


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

  Sidan uppdaterades: