Tjuvkil - dike genom området

På den här sidan kan du följa dikesprojektet genom Tjuvkil.

Projektering/utredning: September 2019 - Mars 2023
Byggtid:
April 2023 - December 2023
Status:
pausat
Projektör:
Ej utsedd
Entreprenör:
Anges efter upphandling
Projektledare: Stina Gunnarsson

2022-08-31

Uppdatering

Detaljprojektering av diket pågår. Pågående processer för markåtkomst gör att det dröjer ytterligare innan ansökan om vattenverksamhet kan sändas in till Mark- och miljödomstolen. 
 
Johan Rydén på MEXL. AB går in som projektledare. Frågor gällande utbyggnaden hänsvisas till Johan som du enklast når via e-post överst på sidan.

2022-06-14

Uppdatering 

Ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen har dragit ut på tiden på grund av olika omständigheter rörande markåtkomst. Parallellt med utredning av markåtkomst har detaljprojekteringen påbörjats.

2022-03-07

Uppdatering

Ansökan om vattenverksamhet till Mark- och Miljödomstolen är i sitt slutskede och kommer att sändas in under mars månad. De förväntas komma in under mars 2023. En detaljprojektering för diket är bestädd och kommer att levereras under hösten 2022. Byggnationen beräknas att påbörjas under försommaren 2023.

2022-01-04

Ny projektledare

Frida Norrman på företaget Mexl tar över ansvaret som projektledare efter Zacharias Holmén. Alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Frida som du enklast når via e-post överst på sidan.

2021-10-12

Uppdatering 

Undersökningssamrådet för Tjuvkils dike har nu avslutats. Nedan kan du ta del av samrådshandlingarna för projektet. 

 

2021-06-16

Nu börjar synpunkter komma in

Synpunkter på samrådsunderlaget kommer in och tas emot löpande. Efter att samrådstiden har gått ut kommer vi att sammanställa och besvara synpunkterna i en samrådsredogörelse som kommer att läggas ut på denna sida i början av september.

2021-06-10

Inbjudan till samråd

För att kunna utföra de kapacitetshöjande åtgärderna i Tjuvkils dike kommer Kungälvs kommun att lämna in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Alla fastighetsägare och andra berörda som är i direkt närhet till diket kommer att få skriftlig samrådsinformation i brevlådan. Du som berörs av planerade åtgärder välkomnas att ta del av förslaget på utförande och framföra dina synpunkter på förslaget.

Samrådsunderlaget kan nås via länkarna i rutan på sidan med rubriken "Samrådshandlingar Tjuvkil Dike".

2021-04-01

Förprojekteringen lider mot sitt slut

Projektet har nu kommit så långt att dikets utformning har klarlagts. Projektgruppen börjar nu förbereda för detaljprojekteringen. Inom detaljprojekteringen så beslutas detaljer om utformning samt drift med mera. Handlingar för upphandling av entreprenör tas även fram. Arbetet inför miljötillstånd pågår samtidigt och förbereds just nu för samråd med Länsstyrelsen.

2020-12-18

Välkommen till projektsidan för Tjuvkil dike

Tjuvkil är ett område där det händer mycket och planeras för många nya bostäder. Till följd av detta ökar den hårdgjorda ytan i området, vilket ställer högre krav på hantering av dagvatten i området. Området i kartan är ungefärlig. 

Genom Tjuvkil rinner ett dike som hanterar stor del av områdets dagvatten. Till följd av byggnationen har det konstaterats att diket behöver justeras för att kunna hantera det ökade behovet av dagvattenhantering till följd av exploateringen.

Under året har en förprojektering gjorts där man kartlagt vilka åtgärder som behöver göras på diket och hur man ska förbättra situationen i området. För att få utföra planerade åtgärder ska ett samråd med Länsstyrelsen hållas för att kunna få ett tillstånd för vattenverksamhet.

Parallellt med det tekniska arbetet har en juridisk diskussion pågått för att hantera det markavvattningsföretag som idag finns, på rätt sätt. Kommunen avser att upprätta ett verksamhetsområde för dagvatten inom de största delarna av båtnadsområdet och på så sätt ta ansvaret för dagvattenhanteringen inom detta verksamhetsområde.

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: