Luftkvalitet

Luftens kvalitet kan variera snabbt under ett och samma dygn. Hur mycket föroreningar det finns i luften beror framför allt på trafiken och vädret. Utsläpp till luft kan ge effekter både på människors hälsa och på miljön.

Hälsoeffekter

Luftföroreningar påverkar människors hälsa och kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. Många besväras också av lukt och irritation från luftföroreningar. Effekterna kan bero på kortsiktiga och långsiktiga variationer av luftföroreningars halter. Vissa människor är känsligare för luftföroreningar, som till exempel äldre personer med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär. Även barn är känsligare.

Så kan du undvika luftföroreningar

Det finns flera saker du kan tänka på för att undvika luftföroreningar. Om du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar.

Allra sämst luft utsätts du för när du kör bil. Då har du utsläppen rakt framför dig. Reser du kollektivt är luften ofta bättre än i en personbil. Du som har bil kan hjälpa till att minska utsläppen genom att använda bilen så lite som möjligt. Undvik också tomgångskörning.

Miljöeffekter

Luftföroreningarna påverkar också naturen och miljön och ger upphov till bland annat klimatförändringar, försurning och övergödning. Marknära ozon ger skador på växter, vilket påverkar ekosystem och minskar avkastningen från jord- och skogsbruk. Luftföroreningar kan också medverka till att kulturföremål och konstruktioner förstörs genom korrosion.

Kontroll av luftkvaliteten

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten i förhållande till miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Kraven varierar beroende på luftkvaliteten och andra faktorer. Kontrollen får ske genom samverkan mellan flera kommuner och sker genom både mätningar och beräkningar.

Kontroll av att miljökvalitetsnormerna följs ska göras av följande ämnen; kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10) och (PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel samt bly. 
För mer information, se Luftkvalitetsförordning (2010:477)

Luftvårdsprogrammet

Kungälvs kommun är medlem i Luftvårdsprogrammet som är en plattform för luftkvalitetsarbetet i Göteborgsregionen. Regionens kommuner och en rad företag samarbetar för att gemensamt kartlägga luftmiljön och arbeta för bättre luft. Programmet startade 1980 och arbetet syftar bland annat till att informera om luftkvaliteten och ta fram underlag för samhällsplaneringen. Det är ett forum för idéutbyte och erfarenhetsutbyte. I programmet samarbetar regionens tretton kommuner, företag och Trafikverket Region Väst. Samverkan sker också med länsstyrelserna i Västra Götalands län, Chalmers, Göteborgs universitet med flera.

Mätningar och rapporter

Under åren 2020-2022 har luftkvalitetsmätningar skett på Strandgatan i centrala Kungälv. Resultatet visar att miljökvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid (NO2) inte överskrids i gaturummet. Även en kortare mätkampanj 2020 för partiklar (PM10) indikerar att värdena inte riskerar överskrida MKN.

Läs senaste luftmiljöutredningen här

  Sidan uppdaterades: