Så räknar vi ut din avgift

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och hur mycket hjälp du har behov av. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du betalar rätt avgift.

Du behöver lämna dina inkomstuppgifter

För att avgöra om du är berättigad till en reducerad service- och omsorgsavgift behöver du lämna in en inkomstförfrågan där du redovisar inkomster och boendekostnader för 2024. Du behöver också redovisa eventuella räntor och utdelningar på kaptial per 2023-12-31. Om du under en period har förhöjda levnadskostnader på minst 200 kr per månad kan du ha rätt till reducerad avgift om du kan intyga detta i din inkomstförfrågan.

Enkelt med e-tjänst 

Det lättaste sättet att lämna uppgifterna är att använda vår e-tjänst. Du behöver en e-legitimation för att använda e-tjänsten. Om du får hjälp med det här av exempelvis en närstående så kan den personen använda sin e-legitimation.

För dig som vill använda en pappersblankett så finns den att skriva ut från e-tjänsten. Du kan också hämta ett exemplar i stadshuset.

Alla har rätt till en skälig levnadsnivå

Minimibeloppet är en summa som regleras i socialtjänstlagen och reglerar att alla som minst ska ha en skälig levnadsnivå. Minimibeloppet ska täcka normala kostnader som exempelvis livsmedel, kläder, hygien, dagstidningar, telefon, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel och läkemedel.

För 2024 är minimibeloppet över 65 år 7 062 kronor per månad för ensamstående och 5 762 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor. Om du är under 65 år är minimibeloppet 7 768 per månad för ensamstående och 6 338 kronor per månad vardera för sammanboende makar och sambor.

Din avgift styrs av ditt avgiftsutrymme

Den summa som du har kvar utöver kommunens avgifter kallas förbehållsbelopp. Det är den summa som du alltid har rätt att behålla. För att beräkna förbehållsbeloppet räknas bostadskostnad, individuella tillägg och minimibeloppet ihop och dras bort från din sammanlagda inkomst efter skatt. Det som återstår kallas avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du ska betala för den vård och omsorg du är beviljad. Du betalar upp till ditt avgiftsutrymme. Om du inte har ett avgiftsutrymme betalar du ingen omsorgsavgift. Efter att vi har beräknat ditt avgiftsutrymme skickar vi ett avgiftsbeslut till dig där det står hur mycket du betalar för din omsorg.

Bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Boendekostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Gör en ungefärlig beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du frågor om bostadstillägget ska du vända dig till Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776.

Du har högkostnadsskydd

Du har ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för den avgift som tas ut för de insatser du får. Avgiften för 2024 kan som mest bli 2 574 kronor per månad. I högkostnadsskyddet ingår även kostnader för hemsjukvård, trygghetslarm, ledsagning, mattransport och avlösarservice.

Avgifter för hyra, boendeavgift, kost, färdtjänst, hygienpaket, resor, HVB-hem och familjerådgivning ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du kan överklaga ditt avgiftsbeslut

Om du upplever att din avgift inte stämmer eller att beräkningarna är felaktiga kan du överklaga avgiftsbeslutet. I samband med avgiftsbeslutet får du reda på vart du ska vända dig om du vill överklaga.

Övrig betalningsinformation

  • Fakturan kommer runt den 10:e varje månad.
  • Avgifter faktureras i efterskott
  • Hyror faktureras i förskott
  • För att anmäla att betala via autogiro kan du hämta blankett för detta i tjänsten Lämna uppgifter för inkomstberäkning.

Räkneexempel: Ingrids avgift

Ingrid är 80 år, gift och bor med Karl och har hemtjänst nivå 2. För att räkna ut Ingrids förbehållsbelopp räknas minimibeloppet för makar och sambor på 5 762 kr ihop med Ingrids halva av hyran på 3 679 kr. Ingrids förbehållsbelopp blir 9 441 kr.

Från både Ingrid och Karls samlade pensioner och bostadstillägg har hushållet en inkomst på 24 066 kr i månaden. För att räkna ut Ingrids avgiftsutrymme räknas halva hushållets inkomst minus Ingrids förbehållsbelopp. Ingrids avgiftsutrymme blir 2 592 kr.

Service- och omsorgsavgiften för hemtjänst nivå 2 är 1 802 kr per månad. Eftersom Ingrids avgiftsutrymme är större än avgiften betalar Ingrid hela avgiften.

 

Räkneexempel: Anders avgift

Anders är 85 år, ensamstående och har hemtjänst nivå 3. För att räkna ut Anders förbehållsbelopp räknas minimibeloppet på 7 062 kr ihop med Anders hyreskostnad på 6 755 kr. Anders förbehållsbelopp blir 13 817 kr.

Från sina samlade pensioner och bostadstillägg har Anders en inkomst på 13 840 kr i månaden. För att räkna ut Anders avgiftsutrymme räknas Anders inkomst minus Anders förbehållsbelopp. Anders avgiftsutrymme blir 23 kr.

Service- och omsorgsavgiften för hemtjänst nivå 3 är 2574 kr per månad. Eftersom Anders avgiftsutrymme inte är större än avgiften betalar Anders endast 23 kr i avgift. Anders avgift har reducerats med 2 551 kr.

Om något är oklart så är du alltid välkommen att höra av dig till en avgiftshandläggare via kundcenter. 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: