Ansök eller anmäl

Här hittar du blanketter och checklistor över vilka ritningar och handlingar som du behöver bifoga i din ansökan eller anmälan. Passar inte checklistorna för just ditt projekt väljer du den som bäst stämmer överens med det du vill göra.

Attefallshus - tillbyggnad och nybyggnad

För att få bygga din attefallsåtgärd krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Bygglov

För att få uppföra en bygglovpliktig åtgärd krävs att du har beviljats bygglov och fått startbesked.

Bygglov för enkel åtgärd

Enkel åtgärd kan vara plank, fasadändring, liten komplementbyggnad eller tillbyggnad med mera.

Bygglov för tillfällig åtgärd

Du kan söka tidsbegränsat bygglov för tillfälliga åtgärder exempelvis byggbodar och skyltar under byggnationstid.

Eldstad eller rökkanal

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Förhandsbesked

Miljö- och byggnadsnämndens positiva eller negativa svar på frågan om bygglov kommer att kunna beviljas för en viss åtgärd på en viss plats.

Marklov

Inom detaljplan krävs marklov och startbesked för att få ändra marknivån avsevärt.

Rivningslov och anmälan om rivning

För att få riva en bygglovpliktig byggnad eller del av en sådan krävs antingen rivningslov och startbesked eller enbart startbesked.

Strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd.

Övriga åtgärder

För att få utföra vissa åtgärder vilka inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov krävs startbesked.