Ansök eller anmäl

Här hittar du blanketter för att göra din ansökan eller anmälan. Du hittar också checklistor över vilka ritningar och uppgifter som du vanligtvis behöver bifoga din ansökan eller anmälan.

Saknas en checklista för ditt projekt använder du den som närmast överensstämmer med det du vill göra.

Attefallsåtgärd - tillbyggnad och nybyggnad

För att få bygga din attefallsåtgärd krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Bygglov

För att få uppföra en bygglovpliktig åtgärd krävs att du har beviljats bygglov och fått startbesked.

Bygglov för enkel åtgärd eller tillfälligt bygglov

Plank, fasadändring, liten komplementbyggnad eller tillbyggnad med mera

Eldstad eller rökkanal

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Förhandsbesked

Miljö- och byggnadsnämndens positiva eller negativa svar på frågan om bygglov kommer att kunna beviljas för en viss åtgärd på en viss plats.

Marklov

Inom detaljplan krävs marklov och startbesked för att få ändra marknivån avsevärt.

Rivningslov och anmälan om rivning

För att få riva en bygglovpliktig byggnad eller del av en sådan krävs antingen rivningslov och startbesked eller enbart startbesked

Strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens separat från eventuell ansökan om bygglov eller anmälan av bygglovbefriad åtgärd

Övriga åtgärder

För att få utföra vissa åtgärder vilka inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov krävs startbesked.