Kvalitetsmätning i skolan - Lupp

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkätundersökning riktad till elever på högstadiet och gymnasiet.

Undersökningen genomförs regelbundet för att kommuner, stadsdelar och regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.  Med hjälp av enkätsvaren från Lupp kan vi visa ungas livsvillkor och levnadsvanor.

I den regionala rapporten undersöks i vilken grad de ungas fritid och skolsituation präglas av meningsfullhet, delaktighet och trygghet samt vad som formar hälsa och framtidstro. De lokala resultaten används för olika former av dialog med både ungdomar och olika berörda verksamheter.

Läs resultatet från den senaste undersökningen

Hösten 2020 genomförde nio av Göteborgsregionens kommuner undersökningen bland sina elever i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet:

  • Ale
  • Härryda
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Lilla Edet
  • Mölndal
  • Partille
  • Stenungsund
  • Tjörn

Mer information om undersökningen finns på sidan:

Kvalite och uppföljning, avsnittet Undersökning av ungas situation 

Där finns också rapporten Lupp 2020 Kungälv att läsa.

  Sidan uppdaterades: