Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är växtavfall som uppkommer vid en normal skötsel av tomtmark för villa, radhus och fritidshus. I Kungälv har du möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april till november. Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Du kan lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vid återvinningscentraler.

Återvinningscentraler

Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

I Kungälv kan du beställa kärl för trädgårdsavfall mot en extra kostnad och hämtning av trädgårdsavfall. Öar utan fast landförbindelse kan tyvärr inte få trädgårdsavfallshämtning. 

Hämtningen startar under andra halvan av april varje år. Du kan ha hämtning onsdagar jämn eller udda vecka eller fredagar udda vecka. Kärlen kommer i de flesta fall att tömmas under eftermiddag/kväll så låt ditt kärl stå framme tills det töms. Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.

Under perioden för hämtning av trädgårdsavfall töms kärlet totalt 16 gånger. På hämtningsdagen ska kärlet vara uppställt i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet. 

Har du frågor eller vill beställa kärl för trädgårdsavfall, kontakta kommunens kundcenter.

Vad får jag slänga i trädgårdsavfallet?

  • Fallfrukt och avfall från köksträdgård och rabatter.
  • Mindre kvistar och ris.
  • Löv, gräsklipp och ogräs.

Vad får jag inte slänga i trädgårdsavfallet?

  • Grova grenar, stubbar och fällda träd.
  • Jord, lera, grus och sten.
  • Stora mängder fallfrukt.
  • Okomposterbart material, exempelvis snören, plastkrukor eller textil.
  • Avfall från flerbostadshus grönytor
  • Invasiva växter som jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och skunkkalla.

Eldning av trädgårdsavfall

Vad får jag elda?

Du får elda torrt trädgårdsavfall, såsom ris, kvistar och mindre grenar på din egen fastighet. Eldningen får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller miljö eller innebära fara för brandspridning.

När får jag elda?

Inom tätort, samlad bebyggelse samt inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får eldning inte ske 1 april - 30 september. Inom övriga områden får eldning ske hela året. Eldning får inte ske om det råder allmänt eldningsförbud.

Vad får jag inte elda?

Du får inte elda annat avfall än trädgårdsavfall. Det är alltså inte tillåtet att elda till exempel hushållsavfall, grovavfall eller farligt avfall. Det är inte heller tillåtet att elda trädgårdsavfall som kan utnyttjas för kompostering, såsom löv, gräs eller annat grönt växtmaterial.

Det är inte tillåtet att samla in trädgårdsavfall från flera fastigheter för att elda. I detta fallet behöver du söka tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden. Utöver detta ska räddningstjänsten underrättas.

  Sidan uppdaterades: