Tobak- och drogförebyggande arbete i skolan

Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Kungälvs kommun arbetar för att minska skador och missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar. Med droger menas till exempel narkotika, dopningspreparat, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.

Ingen tobak i skolan 

Barnkonventionen och Tobakslagen säger att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. Kommunens skolor är därför tobaksfria skolor. En tobaksfri skola innebär att inget tobaksbruk får förekomma inom skolans område. Tobaksförbud gäller alla: elever, personal och besökare på skolan.

Högstadieskolorna och skolledning har tillsammans arbetat fram våra riktlinjer mot tobak. Riktlinjen beskriver hur vi arbetar förebyggande. Den berättar också hur vår personal ska agera när en elev röker eller snusar under skoltid.

Här kan du läsa våra riktlinjer mot tobak (pdf, 996 kB)

 

Viktigt att skapa drogfria ungdomsmiljöer 

I de mätningar och undersökningar vi gjort kan vi se en tydlig tendens till förändring i ungdomars beteende mellan högstadiet och gymnasiet. Förutom att användande av bland annat tobak, alkohol och droger ökar finns tendenser att träningsfrekvensen minskar. Vi kan också se ett minskat deltagande i föreningsliv och försämrade kostvanor hos de lite äldre ungdomarna.

En nationell trend är att alkoholdrickandet minskar samtidigt som cannabisbruket ökar eller ligger kvar på oroväckande nivåer bland unga i Sverige. Samma trend ser vi också bland unga i Kungälv.

För att kunna skapar drogfria ungdomsmiljöer har vi tagit fram riktlinjer som vi arbetar utifrån. Syftet med riktinjerna är att:

  • förhindra förekomst och bruk/missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat, narkotikaklassade läkemedel, lösningsmedel samt nätdroger bland barn och ungdom
  • förebygga ohälsa, motverka konflikter och dess negativa konsekvenser samt utslagning bland barn och ungdomar som är drogrelaterade
  • Förebygga kriminalitet orsakade av droger

Här kan du läsa våra riktlinjer för drogfria ungdomsmiljöer (pdf, 147 kB)

 

  Sidan uppdaterades: