Aröd Etapp 2

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 2.

Projektering/utredning: Klar
Byggtid: höst 2023 - Vinter 2024
Status: Entreprenad pågår
Projektör: Sweco Göteborg
Entreprenör: Mark & Energibyggarna AB
Projektledare för VA utbyggnaden: Björn Midas

2023-12-22

Ny sida och nyhetsbrev för fortsatt information om Aröd

Arbetet med nya VA-ledningar i Aröd går nu in i en allt intensivare fas. Därför samlas all löpande information om utbyggnaden på en egen hemsida. Mer information finns i det här nyhetsbrevet om VA-utbyggnaden i Aröd. (pdf)

Här är direktlänken till den nya sidan (https://vaarod.se)

Vi tackar för din uppmärksamhet och tålamod och önskar en god jul och gott nytt år.

2023-11-21

Markarbeten inleds

Nu är etableringen på plats och det kommer pågå arbeten runt om kring i området. Vi börjar med grävarbeten som inte påverkar framkomligheten för diig som bor i området eller trafik.

2023-10-30

Mark & Energibyggarna Etapp 2,4 och 5

Mark & Energibyggarna har nu blivit tilldelad Etapp 2,4 och 5. Kungälvs kommun har slagit ihop etapp 2,4 och 5 till ett projekt vilket betyder att Mark & Energibyggarna kommer jobba med
samtliga etapper samtidigt. Kungälvs kommun och Mark & Energibyggarna kommer under dom närmsta veckorna planera vilken turordning schaktarbeten skall påbörjas samt planera kommande informationsmöten.
Boende i Aröd kommer att bli väl informerade om vad som kommer att hända framöver. Man kommer att dela in Aröd i flera "etapper", i varje områdes etapp kommer berörda hushåll kallas till informationsmöte.

2023-04-11

Sammanträde med Lantmäteriet är genomfört

Nu pågår markförhandlingar.

2022-11-24

Lantmäteriet kallar till sammanträde

För att bygga ut VA behöver kommunen anlägga ledningarna på fastigheter som ofta ägs av privatpersoner. Kommunen och Lantmäteri-myndigheten kallar därför nu till ett ledningsrättssammanträde. Kallelsen kommer enbart komma till er som äger en fastighet som kommunens ledningar kommer anläggas inom. Fastighetsägare som ska ansluta till kommunala ledningsnätet kommer att kallas till ett separat infomöte under vintern.

2022-09-02

Ledningsrättsförhandling pågår

Ledningsrättsförhandlingar fortsätter under hösten, berörda markägare kontaktas av kommunens markförhandlare. Johan Rydén på MEXL. AB går in som projektledare för Etapp 2. Frågor gällande utbyggnaden hänsvisas till Johan som du enklast når via e-post överst på sidan.


2022-05-17
Projektering av VA-ledningar fortsätter

2022-02-08
Projekteringen inom Etapp 2 är nu påväg att färdigställas. Detaljer i projekteringen håller på att säkerställas, till exempel hur man bäst hanterar befintliga ledningar.

2022-01-04

Ny projektledare på etappen

Vlad Dauzhuk på Mexl tar över ansvaret som projektledare på etappen efter Zacharias Holmén. Alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Vlad som du enklast når via e-post överst på sidan.

2021-09-24

Vägarbeten inom Aröd E1 påverkar framkomligheten vecka 40

Entreprenadarbetet inom Aröd Etapp 1 närmar sig färdigställande och återställningsarbeten planeras nu. Under perioden 4 — 8 oktober kommer återställningsarbeten att ske på Norra Arödsvägen, se aktuell sträcka med röd markering i bild nedan. Skador på vägen kommer att åtgärdas och asfaltering sker.

Vägen kommer att vara avstängd under arbetstid klockan 08:00 — 16:00. Under arbetstid hänvisas trafiken att köra via Norra Aröd enligt skyltar som kommer att placeras ut på plats en vecka i förväg. Se markeringar i ritningen nedan. Efter arbetsdagens slut kommer trafik att kunna passera som vanligt. Skolbussar och räddningstjänst kommer att ges möjlighet att passera som vanligt.

 Här hittar du mer information om framkomligheten under arbetets gång (pdf)

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-05-20

Detaljprojektering pågår, utförande några år bort

Som många av er säkert sett så pågår VA-arbetet inom Aröd Etapp 1 och beräknas vara färdigställda till hösten 2021. Näst på tur är Aröd Etapp 2 och Etapp 4, men dessa etapper kan inte påbörjas direkt eftersom reningsverket inte har kapacitet att ta emot mer spillvatten just nu.

I väntan på åtgärder för att kunna ta emot spillvattnet har etapperna detaljprojekterats så att bygghandlingen ska finnas redo när byggnation kan ske. Tidplan för utförande kommer på denna hemsida längre fram.

2020-12-18

Ny projektledare

Zacharias Holmén tar över som projektledare efter årsskiftet. 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd etapp 2 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra har tagist bort.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: