Kraftigt regn och dagvatten

Regnvatten behöver i första hand tas om hand där det faller. Först då kan vi tillsammans minska risken för översvämningar i framtiden. Kartan på den här sidan visar var det blir översvämning vid ett hundraårsregn.

Fastighetsägarens ansvarKommunens ansvarVid översvämningÖversvämningskarta

Markägare, vägföreningar, husägare och kommunen, vi har ett gemensamt ansvar för regnvatten. Det går inte att bara så snabbt som möjligt leda bort regnvattnet. Då flyttar vi bara problemet en bit nedströms och risken för översvämningar ökar där marken är lägre. Vi behöver jobba med att ta hand om vattnet där det faller. Låta vattnet samlas upp för att sen kontrollerat släppas i väg långsamt.

"Men bygg större ledningar då!"

Det är kanske den vanligaste kommentaren vi får. Svaret är att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ledningar för regnvatten (dagvatten) som klarar extremt väder. Vi vet också att risken för ännu mer regn i framtiden är mycket stor.

Fastighetsägares ansvar

Som husägare är du ansvarig för regnet som faller på din tomt. Det allra bästa är att ta hand om vattnet där det faller. Att låta det sippra ner i marken och bli grundvatten. Det andra alternativet är att leda det till våra gemensamma ledningar för regn- och dräneringsvatten som kallas dagvattennätet. Du får inte leda bort vattnet så det exempelvis skadar en grannfastighet.

Tips till husägare:

 • Skörda regnvatten:
  • Samla vatten i en tunna, använd det för trädgården.
  • Skapa rabatter med växter som tål översvämning och som långsamt släpper ifrån sig vattnet.
  • Skapa en damm på din tomt som klarar olika nivåer av vatten.
 • Stuprör:
 • Förhindra vattenintrång:
  • Se till att marken lutar bort från huset.
  • Bygg tak över källartrappor och säkra att vatten inte kan tränga in.
  • Andra tekniska lösningar som bakvattenstopp och pumpar kan också skydda ditt hus.
 • Undvik asfalt och betongytor:
  • Använd material i trädgården som släpper igenom vattnet så det sjunker ner och blir grundvatten. Gräs och grus.
 • Större ingrepp
  • Gröna tak, alltså tak klädda med växter på exempelvis friggebodar, uthus och garage. Förutom att de tar hand om vattnet så isolerar gröna tak dessutom bra.
  • Svackdike, skapa flacka diken som klarar att stå översvämmade under lång tid.
  • Stenkistor, större grop som fylls med sten där vattnet kan samlas och långsamt sjunka undan.

Tips till dig med källare

I ett hus med källare ska vattnet från stuprören i första hand ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås för att sen anslutas till kommunens dagvattenledning. Om dräneringen ligger under det som kallas dämningsnivån* så behöver vatten därifrån pumpas upp till samlingsbrunnen.

*Dämningsnivån är den högsta nivån som dagvattnet kan stiga till, vilket normalt är i höjd med gatunivån.

Avloppsvatten kan gå bakvägen in i huset

Vid väldigt kraftiga regn kan våra kommunala ledningar bli fulla. Då kan dagvatten och i värsta fall spillvatten (avloppsvatten) kan tryckas tillbaka in i huset via golvbrunn, dusch och i värsta fall toalett. Det finns tekniska lösningar för att skydda sig mot detta som kallas för bakvattenstopp.

Hus utan källare

I ett hus utan källare under markplan ska regnvatten och dräneringsvatten samlas i en brunn med sandfång ovanför dämningsnivån. Dämningsnivån är den högsta nivå som du måste räkna med att vattnet kan nå i ledningen. Dämningsnivån för dagvatten är normalt i nivå med asfalten på gatan.

 

Kommunens ansvar

Vårt arbete utgår från dagvattenplanen som togs fram för att möta risken för mer regn i framtiden.

 

Checklista vid översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att inkopplad dräneringspump får ström.
 • Försök begränsa inflödet genom att blockera golvbrunnar med till exempel trasor.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga tillhörigheter.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Dokumentera händelsen med foton och skisser.
 • Ring försäkringsbolaget för hjälp med skadereglering och torkning.
 • Skicka in skadeanmälan vid översvämning till kommunen (pdf, nytt fönster)

Ersättning vid skada

Kommunen ersätter skador om det är kommunen som orsakat dom. Vi kopplar alltid in en jurist när vi får in krav på ersättning. Det gäller oavsett om det handlar om skador i samband med en entreprenad, en översvämning eller en missfärgad tvätt.

Översvämningskarta vid hundraårsregn

Kartan visar hur vi i Kungälvs kommun skulle påverkas av ett så kallat hundraårsregn*. Om du zoomar in i kartan kan du se maximalt vattendjup där marken är som lägst. Kartan bygger på beräkningar och kan inte visa exakt hur varje hus drabbas. Det räcker med små variationer i terrängen för att få ett annat reslutat. Det kan också komma mer regn än beräkningen på den här kartan visar.

*Med hundraårsregn menas ett regn som statistiskt sett kommer vart hundrade år. I den här beräkningen innebär det att det regnar 100 mm på sex timmar och att hälften av regnmängden kommer under en halvtimme. I beräkningen har vi tagit hänsyn till klimatförändringarnas effekt fram till år 2100.

  Sidan uppdaterades: