Sjöhåla Strandäng restaurerades

Omställning Kungälv initierade restaurering av Sjöhåla strandängs naturbetesmark för att utveckla områdets biologiska mångfald med växter, fåglar och insekter.

Samtidigt ges lokalproducerad ekologisk mat vilket är en del i att minskar vår sårbarhet och vårt klimatavtryck – vilka knyts an till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Restaureringen underlättar även tillgängligheten för besökare inom området.

Allt arbete utförs ideellt med deltagare från föreningarna Omställning Kungälv, Naturskyddsföreningen i Kungälv, samt Sjöhåla vägförening och andra närboende. Materialkostnader har täckts av bidrag från Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning (Lona-bidrag).

Området är 3,7 hektar med havsstrandäng, frisk och torr gräsmark, hällmark och buskmarker. Röjning av buskar och sly, vass-bränning, stängsling med mera skedde under våren 2021. Betesdriften sköts av lokala djurhållare. Hela projektet är ett exempel på lokal Agenda 2030 aktivitet i omställningsarbetet som drivs av civilsamhället.

Resultat efter 2 års bete:

Vassområdet är ersatt av betad gräsmark. Här syns de mindre vanliga växterna Ängsruta och den lilla ormbunken Ormtunga och många kortvuxna havsstrandarter som Strandkrypa.
Sammanlagt har 87 olika fågelarter setts och området är nu ett värdefullt komplement till Tofta våtmark. Över 300 arter av ryggradslösa djur har rapporterats från området och många av dessa är knutna till strandbetesmarker.

Kontaktperson:

Andreas Dahlqvist, kommunekolog

  Sidan uppdaterades: