Kommunalt vatten och avlopp

Vattenmätare

Information om vattenmätare och mätarens placering och hur man rapporterar sin förbrukning

""

Avgifter för vatten och avlopp (VA-taxa)

VA-avgifter för dig som har kommunalt vatten och avlopp

VA-utbyggnad i kommunen

Här kan du se vart vi bygger ut VA-nätet i kommunen.

Brandposter

Bara för räddningstjänsten och kommunens VA-personal

Vattenkiosker

Både privatpersoner och företagare kan hämta vatten där

Brunnslock omgiven av asfalt

Underhåll av VA-ledningar och regnvatten (dagvatten)

Information om hur kommunen tar hand om VA-nätet, och fastighetsägarens ansvar

Stänga av vattnet till en fastighet (gäller endast branschfolk)

Det är inte tillåtet att på egen hand stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet. På den här sidan kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid. I samband med exempelvis en renovering.

E-faktura, autogiro och pappersfaktura

E-faktura, autogiro, pappersfaktura för VA- och avfallstjänster

VA-uppgift

Den här sidan vänder sig till dig som har eller vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp och vill beställa en VA-uppgift

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information och ansökan om inkoppling till det kommunala VA-nätet

Vattenkran närbild strilande vatten

Dricksvatten

Information om vattenkvalitet, vattenanalys och vattenskydd i kommunen