Fast omsorgskontakt

Den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart att det inte behövs. Från och med den 1 juli 2023 är det ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose brukarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning av hemtjänstinsatser.

Vad innebär en fast omsorgskontakt?

Att vara en fast omsorgskontakt innebär att ha ett särskilt ansvar för ett antal brukare.
En fast omsorgskontakt ska arbeta för att brukarens självbestämmande, integritet, delaktighet och
känsla av meningsfullhet tas tillvara i enlighet med Socialtjänstlagen. Utifrån beviljade insatser och mål sker planering tillsammans med brukaren i en genomförandeplan.

Förhållningssätt

Den fasta omsorgskontakten arbetar utifrån ett så kallat salutogent synsätt/bemötande. Det innebär att man uppmuntrar och arbetar för att stärka individens tro till sin egen förmåga. Att skapa en känsla av sammanhang tillsammans med brukaren genom meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i tillvaron.

Social dokumentation

Tillsammans med brukaren eller annan eventuell företrädare utformas en genomförandeplan och en uppföljning av denna. Närstående kan medverka om brukaren önskar. I genomförandeplanen beskrivs den enskildes behov av kontinuitet. Genomförandeplanen upprättas och skrivs tillsammans med brukaren inom 2 veckor efter påbörjad insats.

Omsorgskontakten ansvarar för att det som står i genomförandeplanen hålls aktuellt, att uppföljning sker minst var 6:e månad eller vid behov, för att insatserna ska stämma med behovet och uppsatta mål.

Samverkan

Den fasta omsorgskontakten ansvarar för att informera i arbetsgruppen om de mål och metoder
brukaren och omsorgskontakten har kommit överens om i genomförandeplanen. Omsorgskontakten ansvarar för att brukarens sak tas upp på verksamhetsmöte och teamträffar.
Omsorgskontakten ska vid behov rapportera till korttidsverksamhet, växelvård, dagverksamhet,
särskilt boende då brukare har beviljade insatser från flera verksamheter eller flyttar mellan verksamheter.
Omsorgskontakten ska vid behov vara brukaren behjälplig att ha kontakt med närstående och bistå brukaren att kontakta biståndshandläggare, sjuksköterska eller övriga aktörer om behov finns.
Dokumentation i genomförandeplanen om nattinsatser föregås av ett samtal mellan omsorgskontakt,
nattpersonal och brukare eller eventuell företrädare.

Övrigt

Omsorgskontakten ska även vid behov vara brukaren behjälplig med att ta kontakt med färdtjänst, hårvård, fotvård, läkare med flera. Omsorgskontakten är delaktig i välkomstsamtal med brukaren i anslutning till varje nystartat ärende.

En fast omsorgskontakt skall utses till varje brukare som har stöd av omsorgspersonal i Stöd i
ordinärt boende om det inte bedöms vara uppenbart att det inte behövs. I de fall där ingen omsorgskontakt utses skall det tydligt framgå i journalen vad som var anledningen till bedömningen.

  Sidan uppdaterades: