Att etablera sig i Kungälv

Kungälv, med sitt strategiska läge i närheten av Göteborg erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas.

Kungälvs näringsliv karaktäriseras av de många småföretagen, men även av medelstora och större företag. Företagen är verksamma inom olika branscher, där detaljhandel, tillverkning, transport, byggnation samt skogs- och jordbruk dominerar. Totalt har kommunen cirka 5 280 arbetsställen.

Det största verksamhetsområdet är Rollsbo, vilket ligger strategisk placerat i anslutning till E6:an. Det goda kommunikationsläget har medfört att flera transportintensiva företag valt att etablera sig här. Öster om E6:an ligger Solbräcke och Arntorps verksamhetsområden. Kungälv har ytterligare två andra centrumnära verksamhetsområden, Ängegärde och Skälebräcke.

Det är Bokab, kommunens helägda bolag med fokus på markexploatering och försäljning av verksamhetsmark, som arbetar med att utveckla nya och gamla verksamhetsområden. Visionen är att vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag inom Göteborgsregionen, där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter. Kunderna – stora som små – ska ges samma höga servicenivå, och vår förhoppning är att alla ska trivas och ha kommit till Kungälv för att stanna.

  Sidan uppdaterades: