Reglementen och arbetsordningar

Arbetsbeskrivning för presidier

pdf - Filstorlek: 192,2 KB

Arbetsordning för beredningar

pdf - Filstorlek: 201,2 KB

Arbetsordning för kommunfullmäktige

pdf - Filstorlek: 12,7 MB

Arbetsordning kommunrevisionen

pdf - Filstorlek: 137,7 KB

Arbetsordning Ungdomsrådet

pdf - Filstorlek: 133,9 KB

Arkivreglemente för Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 8,4 MB

Arvodesreglemente

pdf - Filstorlek: 224,4 KB

Attestreglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 2,3 MB

Bilaga 1 Arvodesreglementet 2024-01-01

pdf - Filstorlek: 162,3 KB

Kommunstyrelsens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 483,0 KB

Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning

pdf - Filstorlek: 770,3 KB

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 251,4 KB

Pensionärsrådets reglemente

pdf - Filstorlek: 248,6 KB

Reglemente för intern kontroll

pdf - Filstorlek: 2,4 MB

Reglemente för kommunstyrelsen

pdf - Filstorlek: 242,6 KB

Reglemente för Krisledningsnämnd.pdf

pdf - Filstorlek: 154,0 KB

Reglemente för Kungälvs kommuns sociala myndighetsnämnd

pdf - Filstorlek: 178,7 KB

Reglemente för Kungälvs kommuns överförmyndarnämnd

pdf - Filstorlek: 168,3 KB

Reglemente för revisorerna i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 95,8 KB

Reglemente för Valnämnden

pdf - Filstorlek: 130,2 KB

Reglementet för arvodesnämnden

pdf - Filstorlek: 164,7 KB

Riktlinjer för attest

pdf - Filstorlek: 4,3 MB

Rådet för funktionshinderfrågor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 190,5 KB

Sociala Myndighetsnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 47,7 MB

Valnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 238,2 KB

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 205,3 KB
  Sidan uppdaterades: